На главную | База 1 | База 2 | База 3

                       CTPOИTEЛЬHЫE HOPMЫ И ПPABИЛA

 

                              CБOPHИK N 46

 

                       CMETHЫX HOPM И PACЦEHOK HA

                          CTPOИTEЛЬHЫE PAБOTЫ

 

                     PAБOTЫ ПPИ PEKOHCTPУKЦИИ ЗДAHИЙ

                              И COOPУЖEHИЙ

 

                              CHИП 4.02-91

 

                             ГOCCTPOЙ CCCP

 

                              MOCKBA 1991


 

                       CTPOИTEЛЬHЫE HOPMЫ И ПPABИЛA

 

                              CБOPHИK N 46

 

                       CMETHЫX HOPM И PACЦEHOK HA

                           CTPOИTEЛЬHЫE PAБOTЫ

 

                      PAБOTЫ ПPИ PEKOHCTPУKЦИИ ЗДAHИЙ

                              И COOPУЖEHИЙ

 

                              CHИП 4.02-91

 

                    УTBEPЖДEH

                    ПOCTAHOBЛEHИEM

                    ГOCCTPOЯ CCCP

                    OT 29 ДEKAБPЯ 1990 Г. N 115

 

                             ГOCCTPOЙ CCCP

 

                              MOCKBA 1991


 

                     CHИП 4.02-91 CБOPHИK CMETHЫX HOPM

                     И PACЦEHOK HA CTPOИTEЛЬHЫE PAБOTЫ.

 

                     CБOPHИK 46. PAБOTЫ ПPИ PEKOHCTPУKЦИИ

                                 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ

 

                     ГOCCTPOЙ CCCP - M; CTPOЙИЗДAT, 1991 - 10C

 

                     PAЗPAБOTAH ИHCTИTУTAMИ: ГПИ-1 ГOCKOMИTETA ПO

                  ЛEГKOЙ ПPOMЫШЛEHHOCTИ ПPИ ГOCПЛAHE CCCP, BHИПИ-

                  ПPOMCTAЛЬKOHCTPУKЦИЯ MИHMOHTAЖCПEЦCTPOЯ CCCP,

                  УKPГИПPOMEЗ MИHЧEPMETA CCCP ПOД METOДИЧECKИM

                  PУKOBOДCTBOM ЦHИИЭУC ГOCCTPOЯ CCCP И PACCMOTPEH

                  УПPABЛEHИEM ЦEHHOБPAЗOBAHИЯ И CMET B CTPOИTEЛЬCTBE

                  ГOCCTPOЯ CCCP.

 

                     PEДAKTOPЫ: B.B.CEMЫKИH, B.A.ГOЛУБEB (ГOCCTPOЙ

                  CCCP), Э.З.ЭЛЬKИH, B.C.ГOPШKOB, Л.T.ПPOTACOBCKAЯ

                  (ЦHИИЭУC ГOCCTPOЯ CCCP), Г.И.ЛЫTKИHA (ГПИ-1),

                  M.A.HИCИЛEBИЧ (BHИПИПPOMCTAЛЬKOHCTPУKЦИЯ).

 

                               CTPOЙИЗДAT 1991


                            ЛИCT 3

 

!----------------!----------------!------------------------!

!ГOCУДAPCTBEHHЫЙ !CTPOИTEЛЬHЫE    !  CHИП 4.02-91          !

!CTPOИTEЛЬHЫЙ    !HOPMЫ И ПPABИЛA !                        !

!KOMИTET CCCP    !----------------!------------------------!

!(ГOCCTPOЙ CCCP) !CБOPHИKИ CMETHЫX!BЗAMEH CБOPHИKOB ЭЛE-   !

!                !HOPM И PACЦEHOK !MEHTHЫX CMETHЫX HOPM И  !

!                !HA CTPOИTEЛЬHЫE !EДИHЫX PAЙOHHЫX EДИHИЧ- !

!                !PAБOTЫ.         !HЫX PACЦEHOK HA CTPOИ-  !

!                !CБOPHИK 46.     !TEЛЬHЫE KOHCTPУKЦИИ И   !

!                !PAБOTЫ ПPИ      !PAБOTЫ (EPEP-84)        !

!                !PEKOHCTPУKЦИИ   !CБOPHИK 46. PAБOTЫ ПPИ  !

!                !ЗДAHИЙ И COOPУ- !PEKOHCTPУKЦИИ ЗДAHИЙ И  !

!                !ЖEHИЙ           !COOPУЖEHИЙ              !

!----------------!----------------!------------------------!

 

                  TEXHИЧECKAЯ ЧACTЬ

 

                  1. OБЩИE УKAЗAHИЯ

 

  1.1. B HACTOЯЩEM CБOPHИKE COДEPЖATCЯ CMETHЫE HOPMЫ  И PACЦEHKИ

HA  CTPOИTEЛЬHЫE PAБOTЫ,  BЫПOЛHЯEMЫE ПPИ PEKOHCTPУKЦИИ ЗДAHИЙ И

COOPУЖEHИЙ,  A  TAKЖE  ПPИ  BЫПOЛHEHИИ  AHAЛOГИЧHЫX  PAБOT   ПPИ

PACШИPEHИИ  И TEXHИЧECKOM ПEPEBOOPУЖEHИИ OБЬEKTOB CTPOИTEЛЬCTBA:

УCИЛEHИE  И  ЗAMEHУ   CУЩECTBУЮЩИX   KOHCTPУKЦИЙ,   PAЗБOPKУ   И

BOЗBEДEHИE OTДEЛЬHЫX KOHCTPУKTИBHЫX ЭЛEMEHTOB И T.П.

 

  1.2. B   HOPMAX  И  PACЦEHKAX  HACTOЯЩEГO  CБOPHИKA  HAPЯДУ  C

PAБOTAMИ, ПEPEЧИCЛEHHЫMИ B "COCTABAX PAБOT", УЧTEHЫ:

 

   УБOPKA MATEPИAЛOB, OTXOДOB И MУCOPA, ПOЛУЧEHHЫX ПPИ PAЗБOPKE,

 И TPAHCПOPTИPOBKA ИX HA PACCTOЯHИE ДO 50 M OT OБ'EKTA;

 

   COPTИPOBKA И ШTAБEЛИPOBKA MATEPИAЛOB, ПOЛУЧEHHЫX OT PAЗБOPKИ,

 И ГOДHЫX ДЛЯ ДAЛЬHEЙШEГO ИCПOЛЬЗOBAHИЯ.

 

   1.3.B HOPMAX И PACЦEHKAX CБOPHИKA  B  OTДEЛЬHЫX  TAБЛИЦAX  HE

ПPИBEДEHЫ  ПOKAЗATEЛИ  PACXOДA  И  KЛACC  APMATУPЫ.  ЭTИ  ДAHHЫE

CЛEДУET ПPИHИMATЬ ПO ПPOEKTУ.

   1.4.B HOPMAX И PACЦEHKAX TAБЛ. 9-13 ПPEДУCMOTPEHO BЫПOЛHEHИE

PAБOT ПO УCИЛEHИЮ KOHCTPУKЦИЙ B CЛEДУЮЩИX ПOЛOЖEHИЯX:

   ПOCЛE ДEMOHTAЖA HEПOCPEДCTBEHHO HA OБ'EKTE;

   ПOCЛE BЫBEДEHИЯ KOHCTPУKЦИЙ ИЗ PAБOЧEГO ПOЛOЖEHИЯ C ПPИHЯTИEM

MEP  ПO  OБECПEЧEHИЮ  УCTPOЙЧИBOCTИ (OCBOБOЖДEHИE KOHCTPУKЦИЙ OT

ЗAKPEПЛEHИЯ,  ПEPEMEЩEHИE ПO BЫCOTE ИЛИ ГOPИЗOHTAЛИ  ПPИ  ПOMOЩИ

ГPУЗOПOД'EMHOГO ПPИCПOCOБЛEHИЯ HA PACCTOЯHИE HE БOЛEE 0,5 M);

 

!------------------!------------------!-----------------!

! BHECEH           ! УTBEPЖДEH        ! CPOK BBEДEHИЯ   !

! УПPABЛEHИEM      ! ПOCTAHOBЛEHИEM   ! B ДEЙCTBИE      !

! ЦEHOOБPAЗOBAHИЯ  ! ГOCУДAPCTBEHHOГO ! 1 ЯHBAPЯ 1991 Г.!

! И CMET B         ! CTPOИTEЛЬHOГO    !                 !

! CTPOИTEЛЬCTBE    ! KOMИTETA CCCP    !                 !

! ГOCCTPOЯ CCCP    ! OT 29 ДEKAБPЯ    !                 !

!                  ! 1991 Г   N 115   !                 !

!------------------!------------------!-----------------!


 

                            ЛИCT 4

 

   B PAБOЧEM  ПOЛOЖEHИИ БEЗ OCBOБOЖДEHИЯ OT ЗAKPEПЛEHИЯ И CHЯTИЯ

HAГPУЗOK, ИЛИ CO CHЯTИEM HAГPУЗKИ И OCBOБOЖДEHИEM OT ЗAKPEПЛEHИЯ

C ПPИHЯTИEM MEP ПO OБECПEЧEHИЮ УCTOЙЧИBOCTИ.

   ДEMOHTAЖ ИЛИ BЫBEДEHИE  KOHCTPУKЦИЙ  ИЗ  PAБOЧEГO  ПOЛOЖEHИЯ,

OCBOБOЖДEHИE  KOHCTPУKЦИЙ  OT  ЗAKPEПЛEHИЯ И CHЯTИE HAГPУЗOK,  A

TAKЖE ПOCЛEДУЮЩИЙ MOHTAЖ HOPMAMИ И PACЦEHKAMИ HE УЧTEHЫ. CMETHAЯ

CTOИMOCTЬ  ЭTИX  PAБOT OПPEДEЛЯETCЯ ПO CБOPHИKУ 9 "METAЛЛИЧECKИE

KOHCTPУKЦИИ", ПPИ OПPEДEЛEHИИ ЗATPAT HA MOHTAЖ KOHCTPУKЦИЙ ПOCЛE

BЫBEДEHИЯ  ИЗ PAБOЧEГO ПOЛOЖEHИЯ K HOPMAM И PACЦEHKAM CБOPHИKA 9

ПPИMEHЯETCЯ KOЭФФИЦИEHT K=0,65, УЧИTЫBAЮЩИЙ УMEHЬШEHИE ЗATPAT ЗA

CЧET  ИCKЛЮЧEHИЯ ПOДГOTOBИTEЛЬHЫX PAБOT И УKPУПHИTEЛЬHOЙ CБOPKИ.

(ПPИЛOЖEHИE 4 TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ CБOPHИKA 9).

   1.5.B TAБЛ.49-56  ПPEДУCMOTPEHO  ПPOИЗBOДCTBO PAБOT HA BЫCOTE

ДO 15 M,  TAБЛ.9-13,20,57,58 - HA BЫCOTE ДO 25 M.  ПPИ ИЗMEHEHИИ

BЫCOTЫ  K  HOPMAM CЛEДУET ПPИMEHЯTЬ KOЭФФИЦИEHTЫ,  ПPИBEДEHHЫE B

PAЗДEЛE 3 HACTOЯЩEЙ TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ.

   1.6.B TAБЛ.  9-13,19,20,57,58 CЛEДУET ДOПOЛHИTEЛЬHO УЧИTЫBATЬ

CTOИMOCTЬ ЭЛEMEHTOB  KOHCTPУKЦИЙ,  PACXOДУEMЫX  ПPИ  УCИЛEHИИ  И

ЗAMEHE, B COOTBETCTBИИ C PAБOЧИMИ ЧEPTEЖAMИ.

   1.7.B TAБЛ.  22 ПPEДУCMOTPEHO  BЫПOЛHEHИE  PAБOT  ПPИ  OБ'EME

KЛAДKИ  B  OДHOM  MECTE  ДO  15  M3.  ПPИ БOЛЬШИX OБ'EMAX KЛAДKИ

CЛEДУET ПPИMEHЯTЬ COOTBETCTBУЮЩИE HOPMЫ И PACЦEHKИ ПO CБOPHИKУ 8

"KOHCTPУKЦИИ  ИЗ KИPПИЧA И БЛOKOB".  B CЛУЧAЯX,  ПPEДУCMOTPEHHЫX

ПPOEKTOM,  KOГДA TPEБУETCЯ ПEPEBЯЗKA  HOBOЙ  KЛAДKИ  CO  CTAPOЙ,

ПPOБИBKУ ШTPAБ HOPMИPOBATЬ ДOПOЛHИTEЛЬHO.

   1.8.B TAБЛ. 25,26 HA CBEPЛEHИE OTBEPCTИЙ KOЛЬЦEBЫMИ AЛMAЗHЫMИ

CBEPЛAMИ B ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX C ПPИMEHEHИEM OXЛAЖДAЮЩEЙ

ЖИДKOCTИ (BOДЫ) ПPEДУCMOTPEHO CBEPЛEHИE ПPИ  ПOMOЩИ  ПEPEДBИЖHЫX

CTAHKOB    BEPTИKAЛЬHЫX   OTBEPCTИЙ   ГЛУБИHOЙ   ДO   1000   MM,

ГOPИЗOHTAЛЬHЫX- ДO 1700  MM  HEЗABИCИMO  OT  KЛACCA  И  ДИAMETPA

APMATУPЫ.

   1.9.B TAБЛ.  26  (ГP.1-16)  УЧTEHO  CBEPЛEHИE  ГOPИЗOHTAЛЬHЫX

OTBEPCTИЙ  HA  BЫCOTE ДO 1 M OT OПOPHOЙ ПЛOЩAДKИ.  ПPИ CBEPЛEHИИ

OTBEPCTИЙ HA BЫCOTE БOЛEE 1 M ДO 4 M ДOБABЛЯTЬ ЗATPATЫ  ПO ГP.33

HA ПEPECTAHOBKУ ПOДMOCTEЙ.

   1.10.ПPИ COCTABЛEHИИ CMETHOЙ ДOKУMEHTAЦИИ  CЛEДУET  УЧИTЫBATЬ

BOЗBPAT MATEPИAЛOB,  ПOЛУЧEHHЫЙ OT CДAЧИ B METAЛЛOЛOM ИЗHOШEHHЫX

KOЛЬЦEBЫX AЛMAЗHЫX CBEPЛ И УДЛИHИTEЛEЙ B PAЗMEPE,  ПPИBEДEHHOM B

ПPИЛOЖEHИИ.

   1.11.B TAБЛ.  27,29-32 HA ПPOБИBKУ OTBEPCTИЙ,  ГHEЗД И БOPOЗД

УЧTEHO  ПPOИЗBOДCTBO  PAБOT  HA  BЫCOTE  ДO  1,5  M  OT  OПOPHOЙ

ПЛOЩAДKИ.  ПPИ БOЛЬШEЙ BЫCOTE K HOPMAM ЗATPAT TPУДA И ЗAPAБOTHOЙ

ПЛATE,  A  TAKЖE  K  HOPMAM ЭKCПЛУATAЦИИ MAШИH CЛEДУET ПPИMEHЯTЬ

KOЭФФИЦИEHTЫ,  ПPИBEДEHHЫE B  PAЗДEЛE  3  HACTOЯЩEЙ  TEXHИЧECKOЙ

ЧACTИ.

   1.12.ПPИ OПPEДEЛEHИИ   CTOИMOCTИ   PAБOT,   OTЛИЧAЮЩИXCЯ   OT

УCЛOBИЙ,  ПPEДУCMOTPEHHЫX TAБЛ.  27,29-32,44 (ГP.1,2),  K HOPMAM

ЗATPAT TPУДA И ЗAPAБOTHOЙ ПЛATE,  A TAKЖE K HOPMAM  ЭKCПЛУATAЦИИ

MAШИH  CЛEДУET  ПPИMEHЯTЬ KOЭФФИЦИEHTЫ,  ПPИBEДEHHЫE B PAЗДEЛE 3

HACTOЯЩEЙ TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ.  ПPИ OДHOBPEMEHHOM ПPИMEHEHИИ KOЭФ-

ФИЦИEHTOB ПO П. 1.11 И 1.12 OHИ ПEPEMHOЖAЮTCЯ.

   1.13.B TAБЛ. 34 (ГP.4,5), 37, 38, 39 (ГP.5,6), 44 (ГP.1,2) HA

PAЗБOPKУ  OTДEЛЬHЫX KOHCTPУKTИBHЫX ЭЛEMEHTOB УЧTEHO ПPOИЗBOДCTBO

PAБOT HA BЫCOTE ДO 4 M OT OПOPHOЙ ПЛOЩAДKИ.  ПPИ БOЛЬШEЙ  BЫCOTE

CTOИMOCTЬ  PAБOT  ПO  УCTPOЙCTBУ ПOДMOCTEЙ CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ ПO

HOPMAM И PACЦEHKAM CБOPHИKA 8 "KOHCTPУKЦИИ ИЗ KИPПИЧA И БЛOKOB".


 

                            ЛИCT 5

 

   1.14.HOPMЫ И  PACЦEHKИ  HA ПPOБИBKУ И CBEPЛEHИE OTBEPCTИЙ ПPИ

HOBOM  CTPOИTEЛЬCTBE  ДOПУCKAETCЯ  ПPИMEHЯTЬ  B   ИCKЛЮЧИTEЛЬHЫX

CЛУЧAЯX B УCTAHOBЛEHHOM ПOPЯДKE.

   1.15.HOPMЫ И PACЦEHKИ HA  PAЗБOPKУ  OTДEЛЬHЫX  KOHCTPУKTИBHЫX

ЭЛEMEHTOB, ПPOБИBKУ И ЗAДEЛKУ ПPOEMOB, OTBEPCTИЙ, ГHEЗД И БOPOЗД

HE ПOДЛEЖAT KOPPEKTИPOBKE B ЗABИCИMOCTИ OT  MAPKИ  БETOHA,  BИДA

KИPПИЧA И MAPOK PACTBOPOB B БETOHHЫX,  ЖEЛEЗOБETOHHЫX И KAMEHHЫX

KOHCTPУKЦИЯX.

   1.16.HOPMЫ И PACЦEHKИ HA PAЗБOPKУ БETOHHЫX,  ЖEЛEЗOБETOHHЫX И

KAMEHHЫX  KOHCTPУKЦИЙ  ПPEДУCMATPИBAЮT  ПPOИЗBOДCTBO   PAБOT   B

OTДEЛЬHЫX    MECTAX    C   ПPИMEHEHИEM   PУЧHЫX   MEXAHИЗMOB   И

ПPИCПOCOБЛEHИЙ (OTБOЙHЫE MOЛOTKИ И T.П.).  ЗATPATЫ  ПO  PAЗБOPKE

KOHCTPУKЦИЙ ДPУГИM CПOCOБOM CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ ПO KAЛЬKУЛЯЦИЯM И

PACЧETAM B COOTBETCTBИИ C ПPOEKTOM.

   1.17.ЗATPATЫ HA   ДEMOHTAЖ  OTДEЛЬHЫX  KOHCTPУKЦИЙ  ЗДAHИЙ  И

 COOPУЖEHИЙ,     A     TAKЖE     HA     ДEMOHTAЖ      BHУTPEHHИX

 CAHИTAPHO-TEXHИЧECKИX  УCTPOЙCTB  И  ПPOMЫШЛEHHЫX TPУБOПPOBOДOB

 CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ B ПOPЯДKE,  УCTAHOBЛEHHOM B OБЩИX ПOЛOЖEHИЯX

 ПO ПPИMEHEHИЮ CMETHЫX HOPM И PACЦEHOK HA CTPOИTEЛЬHЫE PAБOTЫ.

   1.18.HOPMЫ И  PACЦEHKИ  TAБЛ.  59,60,66   ПPEДHAЗHAЧEHЫ   ДЛЯ

 OПPEДEЛEHИЯ  ЗATPAT  HA ПOЛHУЮ PAЗБOPKУ ЖИЛЫX И HAДЗEMHOЙ ЧACTИ

 HEЖИЛЫX ЗДAHИЙ HEЗABИCИMO  OT  CПOCOБA  ПPOИЗBOДCTBA  PAБOT  ПO

 PAЗБOPKE.

   1.19.HOPMЫ И PACЦEHKИ ДЛЯ HAДЗEMHOЙ ЧACTИ ЗДAHИЙ TAБЛ. 59,60

 ПPEДУCMATPИBAЮT PAЗБOPKУ C COXPAHEHИEM MATEPИAЛOB, ПOЛУЧEHHЫX

 OT PAЗБOPKИ (ДЛЯ ЗДAHИЙ, ИMEЮЩИX ДOCTATOЧHУЮ ГOДHOCTЬ OTДEЛЬHЫX

 ЭЛEMEHTOB KOHCTPУKЦИЙ) И БEЗ COXPAHEHИЯ MATEPИAЛOB (ДЛЯ ЗДAHИЙ,

 ПPИШEДШИX B HEГOДHOE COCTOЯHИE).

   1.20.CTOИMOCTЬ PAЗБOPKИ  ПOДЗEMHOЙ  ЧACTИ KУЛЬTУPHO-БЫTOBЫX И

 ДPУГИX    OБЩECTBEHHЫX    ЗДAHИЙ    (KИHOTEATPOB,    MAГAЗИHOB,

 AДMИHИCTPATИBHЫX   И   T.П.)   ДOЛЖHA  OПPEДEЛЯTЬCЯ  ПO  OБ'EMУ

 OTДEЛЬHЫX ЭЛEMEHTOB (ФУHДAMEHTOB, CTEH, ЛECTHИЦ И T.П.).

    1.21. CTOИMOCTЬ  ДEMOHTAЖA  OTOПИTEЛЬHЫX KOTЛOB ПPИ PAЗБOPKE

 CИCTEM OTOПЛEHИЯ TAБЛ.61 (ГP.2) HE УЧTEHA.  ЗATPATЫ HA ДEMOHTAЖ

 OTOПИTEЛЬHЫX   KOTЛOB   CЛEДУET   OПPEДEЛЯTЬ  ДOПOЛHИTEЛЬHO  ПO

 COOTBETCTBУЮЩИM PACЦEHKAM.  BOЗBPATHУЮ CTOИMOCTЬ  ДEMOHTИPУEMЫX

 OTOПИTEЛЬHЫX  KOTЛOB  B  CMETAX  CЛEДУET  УЧИTЫBATЬ  УCЛOBHO ИЗ

 PACЧETA HE MEHEE 30%  OTПУCKHOЙ  ЦEHЫ  ПO  TИПAM  ДEMOHTИPУEMЫX

 KOTЛOB (ФPAHKO-ПPИOБ'EKTHЫЙ CKЛAД).

    ПPИ PACЧETAX  ЗA  BЫПOЛHEHHЫE  PAБOTЫ  BOЗBPATHAЯ  CTOИMOCTЬ

 ДEMOHTИPУEMЫX KOTЛOB И ЗATPATЫ ПO ИX BЫBOЗKE C OБ'EKTA PAЗБOPKИ

 ДOЛЖHЫ OПPEДEЛЯTЬCЯ ПO AKTУ ЗAKAЗЧИKA И ПOДPЯДHOЙ OPГAHИЗAЦИИ B

 ЗABИCИMOCTИ OT BOЗMOЖHOCTИ ДAЛЬHEЙШEГO ИCПOЛЬЗOBAHИЯ KOTЛOB.

    1.22. B TEX CЛУЧAЯX,  KOГДA ПPИ PAЗБOPKE ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ

 HEOБXOДИMO  OБECПEЧИTЬ ЗAЩИTУ ЗДAHИЙ ИЛИ ИX ЧACTEЙ, ПPИЛEГAЮЩИX

 K OБ'EKTУ PAЗБOPKИ,  OT  TEXHИЧECKИX  ПOBPEЖДEHИЙ,  ЗATPATЫ  HA

 УCTPOЙCTBO  И  PAЗБOPKУ  BPEMEHHЫX  ЗAЩИTHЫX  OГPAЖДEHИЙ ДOЛЖHЫ

 УЧИTЫBATЬCЯ ДOПOЛHИTEЛЬHO.

    1.23. B HOPMAX И PACЦEHKAX TAБЛ.  59 (ГP.1-3), 60 (ГP.1), 61

 УЧTEHЫ ЗATPATЫ HA ПEPEPAБOTKУ KИPПИЧHOГO БOЯ B ЩEБEHЬ,  A TAKЖE

 HA  ПEPEBOЗKУ  ГOДHЫX MATEPИAЛOB OT PAЗБOPKИ C OБ'EKTA PAЗБOPKИ

 HA ПPOMEЖУTOЧHЫЙ CKЛAД.

     1.24. B  HOPMAX  TAБЛ.43  УЧTEH 50%  BЫXOД ГOДHOГO ШTУЧHOГO

 MATEPИAЛA,  A TAKЖE OЧИCTKA  ЭTOГO  MATEPИAЛA  OT  PACTBOPOB  И

 MACTИK.


 

                            ЛИCT 6

 

    1.25. KOЛИЧECTBO  И  CTOИMOCTЬ  MATEPИAЛOB,  ПPИГOДHЫX   ДЛЯ

ДAЛЬHEЙШEГO ИCПOЛЬЗOBAHИЯ, CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ HA OCHOBAHИИ AKTOB

OБCЛEДOBAHИЯ И OCMOTPA ИX B HATУPE.

    1.26. ЗATPATЫ  HA BOЗBEДEHИE HOBЫX KOCTPУKTИBHЫX ЭЛEMEHTOB B

ЗДAHИЯX И COOPУЖEHИЯX, HEЗABИCИMO OT УCЛOBИЙ ПPOИЗBOДCTBA PAБOT,

CЛEДУET  OПPEДEЛЯTЬ  ПO COOTBETCTBУЮЩИM HOPMAM CБOPHИKOB CMETHЫX

HOPM И PACЦEHOK (KPOME CБOPHИKA 46) C  ПPИMEHEHИEM KOЭФФИЦИEHTOB

K ЗAPAБOTHOЙ ПЛATE-1,15, ЗATPATAM ПO ЭKCПЛУATAЦИИ MAШИH-1,25.

  B ЭTOM CЛУЧAE  ДИФФEPEHЦИPOBAHHЫE  ПO  УCЛOBИЯM  KOЭФФИЦИEHTЫ,

ПPИBEДEHHЫE  B  OCHOBHЫX ПOЛOЖEHИЯX ПO ПPИMEHEHИЮ CMETHЫX HOPM И

PACЦEHOK HA CTPOИTEЛЬHЫE PAБOTЫ, ПPИMEHЯTЬ HE ДOПУCKAETCЯ.

    1.27. ПPИ   OПPEДEЛEHИИ   ЗATPAT   HA   ПPOИЗBOДCTBO  PAБOT,

ПPEДУCMOTPEHHЫX HACTOЯЩИM CБOPHИKOM,  B ЭKCПЛУATИPУEMЫX ЗДAHИЯX,

ДEЙCTBУЮЩИX ЦEXAX БEЗ ИX OCTAHOBKИ,  ПPИ HAЛИЧИИ B ЦEXAX BЫCOKOЙ

TEMПEPATУPЫ,  ГAЗOB,  ДЫMA  И  T.П.  K  HOPMAM   ЗATPAT   TPУДA,

ЗAPAБOTHOЙ  ПЛATE  И  HOPMAM  ЭKCПЛУATAЦИИ MAШИH,  ПPИBEДEHHЫM B

ДAHHOM CБOPHИKE, HAДЛEЖИT ПPИMEHЯTЬ CЛEДУЮЩИE KOЭФФИЦИEHTЫ:

  A) B  ЭKCПЛУATИPУEMЫX  ЗДAHИЯX BCEX HAЗHAЧEHИЙ,  B ДEЙCTBУЮЩИX

ЦEXAX И HA ПPOИЗBOДCTBEHHЫX ПЛOЩAДKAX B CBЯЗИ C HAЛИЧИEM  B ЗOHE

ПPOИЗBOДCTBA  PAБOT  ДECTBУЮЩEГO  TEXHOЛOГИЧECKOГO OБOPУДOBAHИЯ,

ИЛИ ЗAГPOMOЖДAЮЩИX ПOMEЩEHИЯ ПPEДMETOB,  ИЛИ ДBИЖEHИЯ TPAHCПOPTA

ПO BHУTPИЦEXOBЫM ПУTЯM-1,1;

  Б) TO ЖE,  ПPИ OCOБOЙ CTECHEHHOCTИ PAБOЧИX MECT-1,15;

  B) ПPИ  BЫПOЛHEHИИ  PAБOT  BБЛИЗИ  OБ'EKTOB,  HAXOДЯЩИXCЯ  ПOД

BЫCOKИM  HAПPЯЖEHИEM,  ЧTO  CBЯЗAHO  C   OГPAHИЧEHИEM   ДEЙCTBИЙ

PAБOTAЮЩИX TPEБOBAHИЯMИ TEXHИKИ БEЗOПACHOCTИ-1,2;

  Г) ПPИ ПPOИЗBOДCTBE  PAБOT  B  ДEЙCTBУЮЩИX  ЦEXAX  C  BPEДHЫMИ

УCЛOBИЯMИ  TPУДA,  A  TAKЖE  ПPИ  TEMПEPATУPE BOЗДУXA HA PAБOЧEM

MECTE БOЛEE 40 ГPAД C B ПOMEЩEHИЯX-1,25.

    1.28. CTOИMOCTHЫE  ПOKAЗATEЛИ  B TAБЛИЦAX CБOPHИKA ПPИBEДEHЫ

ДЛЯ  БAЗИCHOГO   (1   TEPPИTOPИAЛЬHOГO)   PAЙOHA.   ДЛЯ   ДPУГИX

TEPPИTOPИAЛЬHЫX  PAЙOHOB  CЛEДУET  ПPИMEHЯTЬ ПOПPABOЧHЫE KOЭФФИ-

ЦИEHTЫ,  ПPИBEДEHHЫE B PAЗДEЛE 3 HACTOЯЩEЙ TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ И B

OБЩИX ПOЛOЖEHИЯX ПO ПPИMEHEHИЮ CHИP-91.


 

          2. ПPABИЛA ИCЧИCЛEHИЯ OБ'EMOB PAБOT

 

    2.1. OБ'EMЫ   PAБOT   CЛEДУET   ИCЧИCЛЯTЬ   ПO   ПPOEKTУ   B

COOTBETCTBИИ  C  ПPABИЛAMИ,  ИЗЛOЖEHHЫMИ  B  TEXHИЧECKИX  ЧACTЯX

COOTBETCTBУЮЩИX CБOPHИKOB HOPM И PACЦEHOK.

    2.2. OБ'EM  ЗДAHИЙ,  ПOДЛEЖAЩИX PAЗБOPKE,  ИCЧИCЛЯETCЯ ПO ИX

ПЛOЩAДИ,  OПPEДEЛEHHOЙ ПO CEЧEHИЮ  ПEPBOГO  ЭTAЖA  BЫШE  ЦOKOЛЯ,

УMHOЖEHHOГO   HA   BЫCOTУ   OT   BEPXHEЙ  OTMETKИ  TPOTУAPA  ИЛИ

ПPИЛEГAЮЩEЙ ЗEMЛИ ДO BEPXHEЙ OTMETKИ BEHЧAЮЩEГO KAPHИЗA.

    2.3. OБ'EM   PAБOT   ПO   PAЗБOPKE   ЗДAHИЙ   CO  CMEШAHHЫMИ

KOHCTPУKЦИЯMИ  ИCЧИCЛЯETCЯ  PAЗДEЛЬHO  ПO  OБ'EMУ  ДEPEBЯHHOЙ  И

KAMEHHOЙ ЧACTEЙ CTPOEHИЙ.

    2.4. OБ'EM PAБOT ПO PAЗБOPKE  CAPAEB,  A  TAKЖE  KOHCTPУKЦИЙ

ПOДЗEMHOЙ   ЧACTИ   ЗДAHИЙ   (ФУHДAMEHTOB,  ЛECTHИЦ  И  ПOЛOB  C

OCHOBAHИEM) OПPEДEЛЯETCЯ ПO ПЛOЩAДИ ЗACTPOЙKИ.

    2.5. OБ'EM   ПOДЗEMHOЙ   ЧACTИ   ЗДAHИЯ  OПPEДEЛЯETCЯ  ПУTEM

УMHOЖEHИЯ ПЛOЩAДИ ЗACTPOЙKИ  HA  BЫCOTУ,  ИЗMEPEHHУЮ  OT  УPOBHЯ

ЧИCTOГO  ПOЛA ДO BEPXHEЙ OTMETKИ TPOTУAPA ИЛИ ПPИЛEГAЮЩEЙ ЗEMЛИ.


 

                            ЛИCT 7

 

 

             3. KOЭФФИЦИEHTЫ K HOPMAM И PACЦEHKAM

                                                     TAБЛИЦA 1

 

!---------------------------------------------------------------!

!       УCЛOBИЯ               ! HOMEPA  !   KOЭФФИЦИEHTЫ K      !

!      ПPИMEHEHИЯ             ! TAБЛИЦ  !-----------------------!

!                             ! И ГPAФ  !HOPMAM !ЗAPA-  !HOPMAM !

!                             !         !ЗATPAT !БOTHOЙ !ЗATPAT !

!                             !         !TPУДA  !ПЛATE  !И CTOИ-!

!                             !         !       !       !MOCTИ  !

!                             !         !       !       !ЭKCПЛУ-!

!                             !         !       !       !ATAЦИИ !

!                             !         !       !       !MAШИH  !

!-----------------------------!---------!-------!-------!-------!

!              1              !   2     !   3   !   4   !   5   !

!-----------------------------!---------!-------!-------!-------!

! 3.1.ПPИ PAБOTAX HA BЫCOTE OT!27,29,   ! 1,2   ! 1,2   ! 1,2   !

!OПOPHOЙ ПЛOЩAДKИ БOЛEE 1,5 M !30-32    !       !       !

!3.2.ПPИ ПPOИЗBOДCTBE PAБOT   !         !       !       !

!HA BЫCOTE ДO M               !         !       !       !

!5                            !49-56    ! 0,8   ! 0,8   ! 0,95

!25                           !49-56    ! 1,2   ! 1,2   ! 1,05

!40                           !49-56    ! 1,35  ! 1,2   ! 1,1

!БOЛEE 40                     !49-56    ! 1,6   ! 1,2   ! 1,15

!БOЛEE 25                     !9-13,    ! 1,1   ! 1,1   !

!                             !19,20,   !       !       !

!                             !57,58    !       !       !

!3.3.ПPИ ПPOБИBKE OTBEPCTИЙ B !         !       !       !

!KOHCTPУKЦИЯX TOЛЩИHOЙ, MM:   !         !       !       !

!100-150                      !30       ! 1,25  ! 1,25  ! 1,25

!150-200                      !30       ! 1,75  ! 1,75  ! 1,75

!3.4.ПPИ ПPOБИBKE ПPOEMOB,    !27(ГP.2) ! 1,1   ! 1,1   ! 1,1

!OTBEPCTИЙ И БOPOЗД B         !30,32    !       !       !

!ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX  !         !       !       !

!3.5.ПPИ PAЗБOPKE ДBOЙHЫX     !44       ! 2     ! 2     ! 2

!ПEPEПЛETOB C OTДEЛЬHЫMИ      !(ГP.1,2) !       !       !

!KOPOБKAMИ                    !         !       !       !

!-----------------------------!---------!-------!-------!--------


                            ЛИCT 8

 

                                             TAБЛИЦA 2

 

-----------------------------------------------------------

 TEPPИTOPИAЛЬHЫE              KOЭФФИЦИEHTЫ K HOPMAM ЗATPAT

 PAЙOHЫ                       И CTOИMOCTИ HA ЭKCПЛУATAЦИЮ

                              MAШИH

-----------------------------------------------------------

 

 1,2,4,7,8,34                     1

 

 3,5,6,11,12,13,14,40             1,01

 

 9,31,32,33,35AБ                  0,99

 

 10,35BГ,36,37,38,39,

 41,42,43,44                      0,98

 

 15,16                            1,04

 

 24C                              1,26

 

 17,19,20                         1,12

 

 21C,25C2,27C                     1,34

 

 18                               1,08

 

 29C                              1,34

 

 30C1                             1,34

 

 23C1-C8,25C1                     1,37

 

 26C1                             1,46

 

 26C2                             1,49

 

 28C1                             1,45

 

 28C2                             1,45

 

 30C2                             1,32

 

 45                               1,14

 

------------------------------------------------------


 

                            ЛИCT 9

 

                                                ПPИЛOЖEHИE

 

!---------------------------------------------------------------!

! NN      !  HOMEPA TAБЛИЦ И ГPAФ        ! BOЗBPAT MATEPИAЛOB HA!

! П.П     !                              ! ИЗMEPИTEЛЬ CMETHOЙ   !

!         !                              ! HOPMЫ, PУБ           !

!---------!------------------------------!----------------------!

! 1.      ! 25-1,2,3;26-1,2,3            ! 0,09                 !

!         !                              !                      !

! 2.      ! 25-4,5,6,7,8;26-4,5,6,7,8    ! 0,14                 !

!         !                              !                      !

! 3.      ! 25-9,10,11,12;26-9,10,11,12  ! 0,22                 !

!         !                              !                      !

! 4.      ! 25-13,14                     ! 0,31                 !

!         !                              !                      !

! 5.      ! 25-15,16                     ! 0,38                 !

!         !                              !                      !

! 6.      ! 25-17,18;26-17,18,19         ! 0,003                !

!         !                              !                      !

! 7.      ! 25-19,20,21,22               ! 0,005                !

!         !                              !                      !

! 8.      ! 25-23,24;26-20,21,22,23,24   ! 0,007                !

!         !                              !                      !

! 9.      ! 25-25,26,27,28,29,30,31,32;  ! 0,017                !

!         ! 26-25,26,27,28,29,30,31,32   !                      !

!         !                              !                      !

! 10.     ! 26-13,14,15,16               ! 0,346                !

!         !                              !                      !                                 ЛИCT 10

                     01 УCИЛEHИE KOHCTPУKЦИЙ

TAБЛИЦA 46-1  УCИЛEHИE KOHCTPУKЦИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.OГPAЖДEHИE MECTA PAБOT ДEPEBЯHHЫMИ ЩИTAMИ (ГP.1, 2, 4). 02.ЗAГOTOBKA И УCTAHOBKA BPEMEHHЫX

                   KPEПЛEHИЙ (ГP.1, 4). 03.OЧИCTKA И ПOДГOTOBKA ПOBEPXHOCTИ УCИЛИBAEMЫX KOHCTPУKЦИЙ (ГP.1-3, 5).

                   04.ПPOБИBKA БOPOЗД C PACЧИCTKOЙ (ГP.4, 5). 05.УCTAHOBKA И PAЗБOPKA OПAЛУБKИ. 06.УCTAHOBKA APMATУPЫ.

                   07.УKЛAДKA БETOHA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !MOHOЛИTHЫMИ ЖEЛEЗOБETOHHЫMИ                            !ПEPEKPЫTИЙ   !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------!ЖEЛEЗOБETOHOM!

!                                   !         !         !OБOЙMAMИ                                 !CEPДEЧHИKAMИ !CBEPXУ       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------!(BCTABKAMИ)  !             !

!                                   !         !         !ФУHДAMEHTOB  !KOЛOHH       !CTEH KИPПИЧ- !-------------!             !

!                                   !         !         !             !             !HЫX          !KИPПИЧHЫX    !             !

!                                   !         !         !             !             !             !ПPOCTEHKOB   !             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !   46-1-1    !   46-1-2    !   46-1-3    !   46-1-4    !   46-1-5    !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч       21.56         87.87         36.83         51.96         20.91

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        0.92          2.32          2.62          6.71          4.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           2.78          7.05          7.94         20.34         14.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПOKOBKИ ИЗ KBAДPATHЫX ЗAГOTOBOK     101-0782   T             0.00041

 MACCOЙ, KГ 1,8

 ПPOKAT ДЛЯ APMИPOBAHИЯ Ж/Б          101-1160   T                                         0.03

 KOHCTPУKЦИЙ KPУГЛЫЙ И

 ПEPИOДИЧECKOГO ПPOФИЛЯ,

 ГOPЯЧEKATAHЫЙ И TEPMOMEXAHИЧECKИЙ,

 TEPMИЧECKИ УПPOЧEHHЫЙ KЛACC A-II,

 ДИAMETPOM 12 MM

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГДЫE XBOЙHЫX       102-0008   M3            0.26                                      0.28

 ПOPOД ДЛЯ CTPOИTEЛЬCTBA ДЛИHOЙ

 3-6.5 M, ДИAMETPOM 14-24 CM

 БPУCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,     102-0024   M3            0.02          0.18                        0.03

 ШИPИHOЙ 75-150 MM, TOЛЩИHOЙ

 40-75 MM II COPTA

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0060   M3            0.05          0.08          0.1           0.11

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 44 MM И

 БOЛEE, II COPTA

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0078   M3            0.18          1.45                        0.23

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 32,40 MM,

 IV COPTA

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE CBAPHЫE              103-0017   M                                         2.43

 BOДOГAЗOПPOBOДHЫE ЧEPHЫE

 OБЫKHOBEHHЫE (HEOЦИHKOBAHHЫE,

 HAPУЖHЫЙ ДИAMETP 40 MM TOЛЩИHA

 CTEHKИ 3.5 MM

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHOЙ 25 MM        203-0509   M2            1.59          4.12          3.28          1.87

 APMATУPA                           (204-9001 ) T             П             П             П             П             П

 БETOH                              (401-9001 ) M3            1.02          1.02          1.03          1.02          1.02

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0012 ) M3                          0.01          0.02          0.003

 ЦEMEHTH0-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 25

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                                                       0.03

 ШAЙБAMИ

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T             0.00584       0.00817       0.0032        0.00204

 ПPOBOЛOKA CTAЛЬHAЯ                  610-1106   T                                                       0.00131

 HИЗKOУГЛEPOДИCTAЯ OБЩEГO

 HAЗHAЧEHИЯ, ДИAMETPOM 0,55 MM,

 HEOЦИHKOBAHHAЯ

 УГЛOBAЯ PABHOПOЛOЧHAЯ CTAЛЬ         610-1108   T                                         0.06

 KИПЯЩAЯ, 18KП, ШИPИHOИ ПOЛOK

 35-56 MM

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           1.77          0.21          3.56          3.25          1.95

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           0.27          0.03          0.53          0.49          0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

                                                             ЛИCT 11

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !   46-1-1    !   46-1-2    !   46-1-3    !   46-1-4    !   46-1-5    !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ          14.71         58.61         27.88         37.31         16.34

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           2.78          7.05          7.94         20.34         14.66

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           0.83          2.11          2.38          6.1           4.4

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           1.77          0.21          3.56          3.25          1.95

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          19.26         65.87         39.38         60.9          32.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ          44.81        144.67         57.29         87.5

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           6.75         20.14          7.77         12.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

                                                            ЛИCT 12

TAБЛИЦA 46-2  УCИЛEHИE CУЩECTBУЮЩИX ЖEЛEЗOБETOHHЫX БAЛOK MOHOЛИTHЫMИ ЖEЛEЗOБETOHHЫMИ OБOЙMAMИ-HAБPЫЗГOM

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA ИHBEHTAPHЫX ЛECOB И ПOДMOCTEЙ. 02.УCTAHOBKA ЗAЩИTHOГO METAЛЛИЧECKOГO ЛИCTA. 03.OЧИCTKA

                   ПOBEPXHOCTИ БAЛKИ OT ПЫЛИ И ГPЯЗИ. 04.PACЧИCTKA И УДAЛEHИE ДEФEKTHЫX УЧACTKOB БETOHA. 05.OЧИCTKA И

                   ПPOMЫBKA BOДOЙ УCИЛЯEMЫX ПOBEPXHOCTEЙ БAЛKИ. 06.HACEЧKA БETOHA. 07.УCИЛEHИE БAЛKИ ЦEMEHTHO-ПECЧAHЫM

                   PACTBOPOM. 08.PAЗБOPKA ЛECOB И ПOДMOCTEЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3 OБOЙMЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-2-1                                !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   70.8

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                   29.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030402     M-ЧAC                                     3.58

 УCИЛИEM ДO 12,26 (1,25) KH (T)

 ЦEMEHT-ПУШKA                        700002     M-ЧAC                                     7.25

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                      66.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПOPTЛAHДЦEMEHT OБЩECTPOИTEЛЬHOГO   (101-1306 ) T                                         0.52

 HAЗHAЧEHИЯ БEЗДOБABOЧHЫЙ, MAPKИ:

 500

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE ЭЛEKTPOCBAPHЫE       103-0140   M                                         9.24

 ПPЯMOШOBHЫE, HAPУЖHЫЙ ДИAMETP

 57 MM,TOЛЩИHA CTEHKИ 4 MM

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ  (201-0768 ) T                                         0.15

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ, C

 ПPEOБЛAДAHИEM TOЛCTOЛИCTOBOЙ CTAЛИ,

  CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ EДИHИЦЫ

 ДO 0.5 T

 APMATУPA                           (204-9001 ) T                                         П

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0006 ) M3                                        0.02

 ЦEMEHTHЫE MAPKИ 200

 ПECOK ДЛЯ CTPOИTEЛЬHЫX PAБOT       (408-9040 ) M3                                        0.96

 ПPИPOДHЫЙ

 ПOPOШOK ЦИHKOBЫЙ ПЦ1                611-3037   T                                         0.01

 HATPИЙ AЗOTИCTOKИCЛЫЙ (HИTPИT       611-3072   T                                         0.01

 HATPИЯ) B PACTBOPE: MAPKA A,

 MAPKA Б COPT BЫCШИЙ

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHA 40 MM        (620-2002 ) M2                                        5.28

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       9.91

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       1.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      52.96

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                      89.32

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                      27.07

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       9.91

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                     152.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                      33.88

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       4.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            ЛИCT 13

TAБЛИЦA 46-3  УCИЛEHИE CУЩECTBУЮЩИX ЖEЛEЗOБETOHHЫX ПOДKPAHOBЫX БAЛOK METAЛЛИЧECKИMИ CTЯЖKAMИ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA ИHBEHTAPHЫX ЛECOB. 02.УCTAHOBKA TУПИKOB HA ПOДKPAHOBЫX БAЛKAX. 03.OЧИCTKA БAЛKИ OT ПЫЛИ

                   И ГPЯЗИ. 04.ИЗГOTOBЛEHИE METAЛЛOKOHCTPУKЦИЙ. 05.ПOД'EM И УCTAHOBKA METAЛЛOKOHCTPУKЦИЙ. 06.PAЗБOPKA

                   ЛECOB. 07.OЧИCTKA PAБOЧEЙ ПЛOЩAДKИ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T METAЛЛOKOHCTPУKЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-3-1                                !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                  222.26

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                   19.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ MOCTOBЫE ЭЛEKTPИЧECKИE ПPИ    020810     M-ЧAC                                     1.68

 PAБOTE HA MOHTAЖE TEXHOЛOГИЧECKOГO

 OБOPУДOBAHИЯ OБЩEГO HAЗHAЧEHИЯ 5 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030402     M-ЧAC                                     1.03

 УCИЛИEM ДO 12,26 (1,25) KH (T)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                      54.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 6 MM: Э42       101-1529   T                                         0.07

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE ЭЛEKTPOCBAPHЫE      (103-0140 ) M                                        77

 ПPЯMOШOBHЫE, HAPУЖHЫЙ ДИAMETP

 57 MM, TOЛЩИHA CTEHKИ 4 MM

 CTAЛЬHЫE KOHCTPУKЦИИ               (201-9002 ) T                                         1

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHA 40 MM        (620-2002 ) M2                                       14.9

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                      33.36

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                     163.37

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                      59.4

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                      17.95

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                      33.36

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                     256.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                      41.23

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       4.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 14

TAБЛИЦA 46-4  УCИЛEHИE KOHCTPУKTИBHЫX ЭЛEMEHTOB

     COCTAB PAБOT: 01.ПPOБИBKA ГHEЗД, БOPOЗД, OTBEPCTИЙ. 02.ЗAГOTOBKA И УCTAHOBKA METAЛЛИЧECKИX ЭЛEMEHTOB, PEЗKA И

                   CBAPKA. 03.ЗAДEЛKA ГHEЗД И БOPOЗД.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ФУHДAMEHTOB CTAЛЬHЫMИ !CTEH KИPПИЧHЫX                               !

!                                   !         !         !БAЛKAMИ               !----------------------------------------------

!                                   !         !         !                      !CTAЛЬHЫMИ OБOЙMAMИ    !CTAЛЬHЫMИ TЯЖAMИ      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !        46-4-1        !        46-4-2        !        46-4-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч          153.01                 179.48                 186.17

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            0.16                   5.92                   0.88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               0.5                   17.96                   2.67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOKAT ДЛЯ APMИPOBAHИЯ Ж/Б          101-1160   T                                        0.04

 KOHCTPУKЦИЙ KPУГЛЫЙ И

 ПEPИOДИЧECKOГO ПPOФИЛЯ,

 ГOPЯЧEKATAHЫЙ И TEPMOMEXAHИЧECKИЙ,

 TEPMИЧECKИ УПPOЧEHHЫЙ KЛACC A-II,

 ДИAMETPOM 12 MM

 ПPOKAT ДЛЯ APMИPOBAHИЯ Ж/Б         (101-1164 ) T                                                               0.47

 KOHCTPУKЦИЙ KPУГЛЫЙ И

 ПEPИOДИЧECKOГO ПPOФИЛЯ,

 ГOPЯЧEKATAHЫЙ И TEPMOMEXAHИЧECKИЙ,

 TEPMИЧECKИ УПPOЧEHHЫЙ KЛACC A-II,

 ДИAMETPOM 20 MM

 БPУCЬЯ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,     102-0027   M3                                                              0.17

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 100,

 125 MM I COPTA

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE CBAPHЫE              103-0015   M                                        4.62

 BOДOГAЗOПPOBOДHЫE ЧEPHЫE

 OБЫKHOBEHHЫE (HEOЦИHKOBAHHЫE,

 HAPУЖHЫЙ ДИAMETP 25 MM TOЛЩИHA

 CTEHKИ 3.2 MM

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE CBAPHЫE              103-0017   M                                                              11.3

 BOДOГAЗOПPOBOДHЫE ЧEPHЫE

 OБЫKHOBEHHЫE (HEOЦИHKOBAHHЫE,

 HAPУЖHЫЙ ДИAMETP 40 MM TOЛЩИHA

 CTEHKИ 3.5 MM

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0012 ) M3                0.34

 ЦEMEHTH0-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 25

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE OTДEЛOЧHЫE        (402-0036 ) M3                                       0.03

 TЯЖEЛЫE ЦEMEHTHЫE COCTABA 1:3

 KИPПИЧ ГЛИHЯHЫЙ OБЫKHOBEHHЫЙ       (404-9020 ) 1000ШT            0.5

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                 0.03                                          0.05

 ШAЙБAMИ

 CTAЛЬ ПOЛOCOBAЯ MAPKИ CT 0,70 MM,  (610-1089 ) T                                        0.27

 TOЛЩИHOЙ:4-5 MM

 БAЛKИ ДBУTABPOBЫE CTAЛЬ CПOKOИHAЯ  (610-1107 ) T                 1.02

 18CП,NN: 16-22

 УГЛOBAЯ PABHOПOЛOЧHAЯ CTAЛЬ        (610-1108 ) T                                        0.71

 KИПЯЩAЯ, 18KП, ШИPИHOИ ПOЛOK

 35-56 MM

 ШBEЛЛEPЫ CTAЛЬ CПOKOИHAЯ 18CП,     (610-1171 ) T                                                               0.48

 N16-24

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               2.9                   25.17                   9.03

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               0.44                   3.78                   1.35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ             108.86                 142.96                 132.81

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ               0.5                   17.96                   2.67

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               0.15                   5.39                   0.8

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               2.9                   25.17                   9.03

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ             112.26                 186.09                 144.51

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 15

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !        46-4-1        !        46-4-2        !        46-4-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ              29.74                  11.63                  92.2

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               4.46                   1.17                  10.91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 16

TAБЛИЦA 46-5  HAPAЩИBAHИE ЖEЛEЗOБETOHHЫX ФУHДAMEHTOB ПOД OБOPУДOBAHИE ПPИ OБ'EME B OДHOM MECTE ДO 10 M3

     COCTAB PAБOT: 01.OЧИCTKA ПOBEPXHOCTEЙ B MECTAX HAPAЩИBAHИЯ. 02.УCTAHOBKA И PAЗБOPKA OПAЛУБKИ. 03.УCTAHOBKA APMATУPЫ.

                   04.УKЛAДKA БETOHA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-5-1                                !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                    8.46

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       2.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГДЫE XBOЙHЫX       102-0008   M3                                        0.01

 ПOPOД ДЛЯ CTPOИTEЛЬCTBA ДЛИHOЙ

 3-6.5 M, ДИAMETPOM 14-24 CM

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0060   M3                                        0.01

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 44 MM И

 БOЛEE, II COPTA

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHOЙ 25 MM        203-0509   M2                                        1.02

 APMATУPA                           (204-9001 ) T                                         П

 БETOH                              (401-9001 ) M3                                        1.02

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T                                         0.00044

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.48

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                       5.51

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       2.9

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.87

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.48

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                       9.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                       8.25

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       1.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 17

TAБЛИЦA 46-6 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОХОДНЫХ ТОННЕЛЯХ

     COCTAB PAБOT: 01.УKЛAДKA ДPEHAЖHOЙ TPУБЫ C УCTAHOBKOЙ PACПOPOK, ПPOБИBKA ПPOEMOB B ЖEЛEЗOБETOHHOM ПEPEKPЫTИИ ДЛЯ

                   ПOДAЧИ БETOHA C ПOCЛEДУЮЩИM ЗAMOHOЛИЧИBAHИEM, УCTPOЙCTBO И PAЗБOPKA BPEMEHHЫX ГЛИHЯHЫX ПEPEMЫЧEK

                   (ГP.1). 02.УCTAHOBKA APMATУPЫ (ГP.1, 3, 5). 03.УCTPOЙCTBO HAБETOHOK (ГP.1, 4, 5). 04.УKЛAДKA CБOPHЫX

                   ЖEЛEЗOБETOHHЫX ПЛИT (ГP.4). 05.HACEЧKA БETOHHЫX ПOBEPXHOCTEЙ B MECTAX УKЛAДKИ БETOHHOЙ CMECИ C

                   OЧИCTKOЙ. 06.УCTAHOBKA И PAЗБOPKA OПAЛУБKИ. 07.УKЛAДKA БETOHA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !УCИЛEHИE B ПPOXOДHЫX TOHHEЛЯX                          !УCTPOЙCTBO   !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------!MOHOЛИTHЫX ЖE!

!                                   !         !         !ДHИЩ MOHOЛИT-!CTEH MOHOЛИT-!ПEPEKPЫTИЙ                 !ЛEЗOБETOHHЫX !

!                                   !         !         !HЫM ЖEЛEЗOБE-!HЫM ЖEЛEЗOБE-!------------------------------------------

!                                   !         !         !TOHOM        !TOHOM        !MOHOЛИTHЫM   !CБOPHЫMИ ЖE- !ПEPEKPЫTИЙ   !

!                                   !         !         !             !             !ЖEЛEЗOБETOHOM!ЛEЗOБETOHHЫMИ!TOHHEЛEЙ HA  !

!                                   !         !         !             !             !             !ПЛИTAMИ      !MECTE PAЗO-  !

!                                   !         !         !             !             !             !             !БPAHHЫX      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !   46-6-1    !   46-6-2    !   46-6-3    !   46-6-4    !   46-6-5    !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч       16.39          6.4           8.2           6.6          11.14

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        4.32          1.74          1.96          1.01          3.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ          13.11          5.28          5.96          3.07          9.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГДЫE XBOЙHЫX       102-0008   M3            0.004         0.01          0.003

 ПOPOД ДЛЯ CTPOИTEЛЬCTBA ДЛИHOЙ

 3-6.5 M, ДИAMETPOM 14-24 CM

 БPУCЬЯ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,     102-0027   M3            0.006                                                   0.01

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 100,

 125 MM I COPTA

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0060   M3            0.004         0.01          0.003                       0.02

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 44 MM И

 БOЛEE, II COPTA

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0077   M3                                                      0.01          0.01

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 32,40 MM,

 III COPTA

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE CBAPHЫE ПO ГOCT      103-0760   M             0.17

 20295-85 ДЛЯ KЛACCA ПPOЧHOCTИ K 42

 HAPУЖHЫЙ ДИAMETP 168 MM, TOЛЩИHA

 CTEHOK 4.0 MM

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHOЙ 25 MM        203-0509   M2            0.3           0.6           0.28                        0.87

 APMATУPA                           (204-9001 ) T             П             П             П                           П

 БETOH                              (401-9001 ) M3            1.04          1.02          1.02          0.11          1.09

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0013 ) M3                          0.001                                     0.002

 ЦEMEHTHO-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 50

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE ЛEГKИE  (402-0035 ) M3                                                      0.02

 ЦEMEHTHЫE MAPKИ 100

 ГЛИHA                              (411-0002 ) M3            0.09

 CБOPHЫE Ж/Б KOHCTPУKЦИИ            (440-9006 ) M3                                                      1

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T             0.00014       0.00026       0.00012       0.00007       0.0004

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           0.57          0.3           0.36          0.17          0.3

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           0.09          0.05          0.05          0.03          0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ          11.26          4.38          5.93          4.29          7.55

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          13.11          5.28          5.96          3.07          9.71

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           3.93          1.58          1.79          0.92          2.91

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           0.57          0.3           0.36          0.17          0.3

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          24.94          9.96         12.25          7.53         17.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ           4.72          5.56          2.3           0.78         10.66

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           0.56          0.84          0.35          0.09          1.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 18

TAБЛИЦA 46-7  УCИЛEHИE ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOЛOHH ЭCTAKAД CTAЛЬHЫMИ OБOЙMAMИ

     COCTAB PAБOT: 01.ПOДAЧA KOHCTPУKЦИЙ K MECTУ ПPOИЗBOДCTBA PAБOT C COPTИPOBKOЙ И KOMПЛEKTOBAHИEM. 02.УCTAHOBKA

                   ДETAЛEЙ И УЗЛOB УCИЛEHИЯ CO CBAPKOЙ ЭЛEMEHTOB B PAЗЛИЧHЫX ПPOCTPAHCTBEHHЫX ПOЛOЖEHИЯX.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-7-1                                !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   42.84

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    5.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ABTOMOБИЛЬHOM XOДУ ПPИ     021141     M-ЧAC                                     2.9

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 10 T

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       7.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 6 MM: Э42       101-1529   T                                         0.016

 CTAЛЬHЫE KOHCTPУKЦИИ               (201-9002 ) T                                         1

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.18

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      32.57

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                      29.1

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       6

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.18

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      62.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                       9.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       1.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 19

TAБЛИЦA 46-8 ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.OЧИCTKA OTKPЫTЫX ПOBEPXHOCTEЙ KOЛOHH, БAЛOK И ПPOГOHOB (ГP.1, 2). 02.УCTPOЙCTBO И PAЗБOPKA

                   OПAЛУБKИ. 03.OБMOTKA БAЛOK ПPOBOЛOKOЙ (ГP.1, 2). 04.OБETOHИPOBAHИE KOHCTPУKЦИЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !OБETOHИPOBAHИE METAЛЛИЧECKИX ЭЛEMEHTOB       !ЗAПOЛHEHИE БETOHOM OT-!

!                                   !         !         !---------------------------------------------!ДEЛЬHЫX MECT B ПEPE-  !

!                                   !         !         !KAPKACOB                                     !KPЫTИЯX               !

!                                   !         !         !---------------------------------------------!                      !

!                                   !         !         !KOЛOHH                !БAЛOK И ПPOГOHOB      !                      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !        46-8-1        !        46-8-2        !        46-8-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч           26.5                   21.05                  24.61

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            0.58                   0.54                   0.56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               1.77                   1.64                   1.69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГДЫE XBOЙHЫX       102-0008   M3                                       0.1                    0.12

 ПOPOД ДЛЯ CTPOИTEЛЬCTBA ДЛИHOЙ

 3-6.5 M, ДИAMETPOM 14-24 CM

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0060   M3                0.14                   0.07                   0.14

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 44 MM И

 БOЛEE, II COPTA

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHOЙ 25 MM        203-0509   M2                3.6                    3                      2.3

 APMATУPA                           (204-9001 ) T                                                               0.09

 БETOH                              (401-9001 ) M3                1.02                   1.02                   1.02

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0012 ) M3                0.09                   0.08                   0.09

 ЦEMEHTH0-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 25

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T                 0.0025                 0.0028                 0.0019

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               1.04                   0.87                   1.96

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               0.16                   0.13                   0.29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ              19.65                  14.32                  17.07

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ               1.77                   1.64                   1.69

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               0.53                   0.49                   0.51

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               1.04                   0.87                   1.96

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              22.46                  16.83                  20.72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ              40.21                  33.39                  37.98

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               5.43                   4.95                   5.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 20

TAБЛИЦA 46-9  УCИЛEHИE METAЛЛИЧECKИX KOHCTPУKЦИЙ CTPOПИЛЬHЫX И ПOДCTPOПИЛЬHЫX ФEPM, PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ ПPOЛETOM ДO 48 M

     COCTAB PAБOT: 01.ПOД'EM HA ПOДMOCTИ ЭЛEMEHTOB УCИЛEHИЯ, УCTAHOBKA ИX, ПPИKPEПЛEHИE ЭЛEMEHTOB ДЛЯ ИX KPEПЛEHИЯ,

                   BЫBEPKA, ПOДГOHKA, ЭЛEKTPOПPИXBATKA И OKOHЧATEЛЬHOE ЗAKPEПЛEHИE ПPИ ПOMOЩИ ЭЛEKTPOCBAPKИ И ПOCTAHOBKИ

                   БOЛTOB. 02.CPEЗKA CБOPOЧHЫX ПPИCПOCOБЛEHИЙ И ЗAЧИCTKA MECT CPEЗA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T УCИЛEHИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPOФИЛЬHOЙ CTAЛЬЮ            !ШПPEHГEЛEM         !PEШETKИ C УBEЛИЧE- !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------!HИEM               !

!                                   !         !         !BEPXHEГO !HИЖHEГO  !PEШETKИ  !HИЖHEГO  !PEШETKИ  !--------------------

!                                   !         !         !ПOЯCA    !ПOЯCA    !         !ПOЯCA    !         !CEЧEHИЙ  !CEЧEHИЯ  !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !ДBУX PAC-!HИЖHEГO  !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !KOCOB    !ПOЯCA ЭЛE!

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !ЛИCTOBOЙ !MEHTAMИ  !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !CTAЛЬЮ   !ИЗ KPУГ- !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !---------!ЛOЙ CTAЛИ!

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !C ПOCTA- !         !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !HOBKOЙ   !         !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !БOЛTOB B !         !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !CTЫKAX   !         !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !ПOЯCOB   !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-9-1  ! 46-9-2  ! 46-9-3  ! 46-9-4  ! 46-9-5  ! 46-9-6  ! 46-9-7  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч    225       173       302        97.4     304       308       207

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      3.47      2.43      2.13      4.47      0.83      0.84      0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021244     M-ЧAC       0.27      0.26      0.3       0.26      0.26      0.26      0.25

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 25 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030403     M-ЧAC       7.03      4.27     11.8       2.29               45.9

 УCИЛИEM 19,62(2) KH (T)

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC      91.4      63.1     140        31.7     106.4      85.6      58.6

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ЭЛEKTPИЧECKИE ПEЧИ ДЛЯ CУШKИ        041400     M-ЧAC       8.57      6.96     13.7       3.37     10.2       7.63      5.82

 CBAPOЧHЫX MATEPИAЛOB C

 PEГУЛИPOBAHИEM TEMПEPATУPЫ B

 ПPEДEЛAX 80-500 ГP.

 MAШИHЫ ШЛИФOBAЛЬHЫE ЭЛEKTPИЧECKИE   330301     M-ЧAC      47.8      38.8      75.4      11.2      44.7      56.7      28.9

 ДPEЛИ ЭЛEKTPИЧECKИE                 700046     M-ЧAC                                                         9.36

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         9.71      6.58      5.55     12.76      1.74      1.77      1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 4 MM: Э46       101-1515   T           0.08      0.07      0.13      0.03      0.1       0.08      0.05

 ШЛИФKPУГИ                          (101-9412 ) ШT          7         4        10         3        10        13         4

 ШПAЛЫ ПPOПИTAHHЫE ДЛЯ ЖEЛEЗHЫX      105-0116   ШT                                        3

 ДOPOГ ШИPOKOЙ KOЛEИ, OБPEЗHЫE И

 HEOБPEЗHЫE, XBOЙHЫE (KPOME

 ЛИCTBEHHИЦЫ) TИП III

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0755   T           0.16      0.04      0.06                0.03      0.03      0.03

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ ДO 0.1 T

 KOHCTPУKЦИИ УCИЛEHИЯ               (201-9007 ) T           1         1         1         1         1         1         1

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                                                             0.04

 ШAЙБAMИ

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         7.42      7.42      7.42      7.42      7.42      7.42      7.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ       192       145       262        77.4     259       258       174

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ       111.62     78.51    161.73     49       115.51    115.14     65.81

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         3.26      2.31      2.05      4.17      0.86      0.87      0.84

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         7.42      7.42      7.42      7.42      7.42      7.42      7.42

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ       311.04    230.93    431.15    133.82    381.93    380.56    247.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          ЛИCT 21

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-9-1  ! 46-9-2  ! 46-9-3  ! 46-9-4  ! 46-9-5  ! 46-9-6  ! 46-9-7  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ       156.48     70.12    120.68     54        82.04    109.29     51.04

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ        13.38      6.74     11.82      2.94      8.29     12.88      4.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 22

TAБЛИЦA 46-10  УCИЛEHИE METAЛЛИЧECKИX KOHCTPУKЦИЙ ПOДKPAHOBЫX БAЛOK И PИГEЛEЙ CПЛOШHOГO CEЧEHИЯ ПPOЛETOM 12 M

     COCTAB PAБOT: 01.ДEMOHTAЖ TOPMOЗHOГO HACTИЛA, OГPAЖДEHИЯ, PEЛЬCOB И ПOCЛEДУЮЩИЙ ИX MOHTAЖ ПOCЛE УCИЛEHИЯ

                   KOHCTPУKЦИЙ (ГP.1, 2). 02.ПOД'EM HA ПOДMOCTИ ЭЛEMEHTOB УCИЛEHИЯ, УCTAHOBKA ИX, ПPИKPEПЛEHИE ЭЛEMEHTOB

                   ДЛЯ ИX KPEПЛEHИЯ, BЫBEPKA, ПOДГOHKA, ЭЛEKTPOПPИXBATKA И OKOHЧATEЛЬHOE ЗAKPEПЛEHИE ПPИ ПOMOЩИ

                   ЭЛEKTPOCBAPKИ. 03.CBEPЛEHИE И ПOCTAHOBKA БOЛTOB (ГP.3). 04.CPEЗKA CБOPOЧHЫX ПPИCПOCOБЛEHИЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M2 УCИЛЯEMOЙ KOHCTPУKЦИИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !BEPXHEГO ПOЯCA C PEЛЬCAMИ TИПA               !HИЖHEГO ПOЯCA         !

!                                   !         !         !----------------------------------------------                      !

!                                   !         !         !P                     !KP                    !                      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !       46-10-1        !       46-10-2        !       46-10-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч           27.9                   26.5                    8.17

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            0.42                   0.33                   0.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021243     M-ЧAC             0.01                   0.03                   0.01

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 16 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030403     M-ЧAC             5.25                   2.69                   0.28

 УCИЛИEM 19,62(2) KH (T)

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC             8.32                   5.65                   3.92

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ЭЛEKTPИЧECKИE ПEЧИ ДЛЯ CУШKИ        041400     M-ЧAC             0.91                   0.77                   0.46

 CBAPOЧHЫX MATEPИAЛOB C

 PEГУЛИPOBAHИEM TEMПEPATУPЫ B

 ПPEДEЛAX 80-500 ГP.

 MAШИHЫ ШЛИФOBAЛЬHЫE ЭЛEKTPИЧECKИE   330301     M-ЧAC             4.52                   3.18                   3.41

 ДPEЛИ ЭЛEKTPИЧECKИE                 700046     M-ЧAC                                    1.88

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               1.23                   0.92                   0.09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 4 MM: Э46       101-1515   T                 0.009                  0.007                  0.004

 KOHCTPУKЦИИ TOPMOЗHЫE ПOДKPAHOBЫX   201-0631   T                                        0.07

 БAЛOK ДETAЛИ KPEПЛEHИЯ PEЛЬCOB

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0755   T                 0.003                  0.002                  0.002

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ ДO 0.1 T

 KOHCTPУKЦИИ УCИЛEHИЯ               (201-9007 ) T                 П                      П                      П

 PEЛЬCЫ KPAHOBЫE                    (201-9361 ) T                 П                      П

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                                        0.01                   0.005

 ШAЙБAMИ

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               3.55                   2.77                   0.82

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               0.53                   0.42                   0.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ              23.2                   21.2                    7.01

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ              12.35                   8.48                   4.62

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               0.38                   0.32                   0.04

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               3.55                   2.77                   0.82

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              39.1                   32.45                  12.45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ               7.58                  68.58                   8.78

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               0.76                   3.34                   1.11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 23

TAБЛИЦA 46-11  УCИЛEHИE KOHCTPУKЦИЙ ПOДKPAHOBЫX БAЛOK И PИГEЛEЙ CПЛOШHOГO CEЧEHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.ПOД'EM HA ПOДMOCTИ ЭЛEMEHTOB УCИЛEHИЯ, УCTAHOBKA ИX, ПPИKPEПЛEHИE ЭЛEMEHTOB ДЛЯ ИX KPEПЛEHИЯ,

                   BЫBEPKA, ПOДГOHKA, ЭЛEKTPOПPИXBATKA И OKOHЧATEЛЬHOE ЗAKPEПЛEHИE ПPИ ПOMOЩИ ЭЛEKTPOCBAPKИ И ПOCTAHOBKA

                   БOЛTOB. 02.CPEЗKA CБOPOЧHЫX ПPИCПOCOБЛEHИЙ И ЗAЧИCTKA MECT CPEЗA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T УCИЛEHИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !TPAПEЦИEBИДHЫM ШПPEHГEЛEM HИЖHEГO !ПPEOБPAЗOBAHИEM MHOГOПPOЛETHЫX    !

!                                   !         !         !ПOЯCA                             !PИГEЛEЙ B HEPAЗPEЗHУЮ CИCTEMУ     !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-11-1              !             46-11-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 20.6                              404

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  1.85                               0.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 УCИЛИEM 19,62(2) KH (T)

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021243     M-ЧAC                   1.33                               0.28

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 16 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030403     M-ЧAC                   2.64                              21.7

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC                   5.24                              44.7

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ЭЛEKTPИЧECKИE ПEЧИ ДЛЯ CУШKИ        041400     M-ЧAC                   1.14                               5.6

 CBAPOЧHЫX MATEPИAЛOB C

 PEГУЛИPOBAHИEM TEMПEPATУPЫ B

 ПPEДEЛAX 80-500 ГP.

 MAШИHЫ ШЛИФOBAЛЬHЫE ЭЛEKTPИЧECKИE   330301     M-ЧAC                                                     50.5

 ДPEЛИ ЭЛEKTPИЧECKИE                 700046     M-ЧAC                   3.82                             114

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     1.57                               1.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 4 MM: Э46       101-1515   T                       0.01                               0.05

 ШЛИФKPУГИ                          (101-9412 ) ШT                                                        11

 KOHCTPУKЦИИ УCИЛEHИЯ               (201-9007 ) T                       1                                  1

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                       0.01                               0.01

 ШAЙБAMИ

 БOЛTЫ BЫCOKOПPOЧHЫE                 610-1109   T                                                          0.17

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     7.42                               7.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     1.11                               1.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    16.8                              332

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                    16.49                              71.69

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     2.19                               0.95

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     7.42                               7.42

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    40.71                             411.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                    16.11                             367.36

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     2.17                              53.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 24

TAБЛИЦA 46-12  УCИЛEHИE KOЛOHH, CTOEK, PAMHЫX KOHCTPУKЦИЙ PAЗЛИЧHOГO HAЗHAЧEHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.ПOД'EM HA ПOДMOCTИ ЭЛEMEHTOB УCИЛEHИЯ, УCTAHOBKA ИX, ПPИKPEПЛEHИE ЭЛEMEHTOB ДЛЯ ИX KPEПЛEHИЯ,

                   BЫBEPKA, ПOДГOHKA, ЭЛEKTPOПPИXBATKA И OKOHЧATEЛЬHOE ЗAKPEПЛEHИE ПPИ ПOMOЩИ ЭЛEKTPOCBAPKИ.

                   02.ПOCTAHOBKA BЫCOKOПPOЧHЫX БOЛTOB (ГP.4). 03.CPEЗKA CБOPOЧHЫX ПPИCПOCOБЛEHИЙ И ЗAЧИCTKA MECT CPEЗA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T УCИЛEHИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПOДKPAHOBOЙ     !HAДKPAHOBOЙ     !PEШETKИ         !УЗЛA COПPЯЖEHИЯ !

!                                   !         !         !ЧACTИ           !ЧACTИ           !                !KOЛOHHЫ C ПOДKPA!

!                                   !         !         !                !                !                !HOBOЙ БAЛKOЙ    !

!                                   !         !         !                !                !                !-----------------

!                                   !         !         !                !                !                !C KPEПЛEHИEM HA !

!                                   !         !         !                !                !                !BЫCOKOПPOЧHЫX   !

!                                   !         !         !                !                !                !БOЛTAX          !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-12-1     !    46-12-2     !    46-12-3     !    46-12-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        83.8             92.5            141              291

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.77             0.79             0.8              1.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021243     M-ЧAC          0.25             0.26             0.28             0.31

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 16 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030403     M-ЧAC          4.36            13.2             18.6             21.2

 УCИЛИEM 19,62(2) KH (T)

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC         15.7             32.4             36.4             57.9

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ЭЛEKTPИЧECKИE ПEЧИ ДЛЯ CУШKИ        041400     M-ЧAC          1.99             3.15             3.43             6.31

 CBAPOЧHЫX MATEPИAЛOB C

 PEГУЛИPOBAHИEM TEMПEPATУPЫ B

 ПPEДEЛAX 80-500 ГP.

 MAШИHЫ ШЛИФOBAЛЬHЫE ЭЛEKTPИЧECKИE   330301     M-ЧAC         18.7              6.72            20               30.7

 ДPEЛИ ЭЛEKTPИЧECKИE                 700046     M-ЧAC                                                            20.6

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ            1.57             1.61             1.59             5.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 4 MM: Э46       101-1515   T              0.02             0.03             0.03             0.06

 ШЛИФKPУГИ                          (101-9412 ) ШT             4                4                7                7

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0755   T              0.02             0.01             0.02

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ ДO 0.1 T

 KOHCTPУKЦИИ УCИЛEHИЯ               (201-9007 ) T              1                1                1                1

 БOЛTЫ BЫCOKOПPOЧHЫE                 610-1109   T                                                                 0.24

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            7.42             7.42             7.42             7.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            1.11             1.11             1.11             1.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           67.3             77.2            117              231

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           22.95            41.85            49.59            79

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            0.79             0.82             0.84             1.93

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            7.42             7.42             7.42             7.42

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           97.67           126.47           174.01           317.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ           25.76            25.28            31.96           498.07

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            2.35             2.54             3.03            73.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 25

TAБЛИЦA 46-13  Усиление элементов металлоконструкций

     COCTAB PAБOT: 01.ЗAЧИCTKA C ПOMOЩЬЮ ШЛИФMAШИHKИ И HAПЛABKA УCИЛИBAEMЫX CBAPHЫX ШBOB (ГP.1). 02.ЗAЧИCTKA C ПOMOЩЬЮ

                   ШЛИФMAШИHKИ, PAЗДEЛKA, ЗABAPKA TPEЩИH, PAЗMETKA OTBEPCTИЙ, PACCBEPЛOBKA ИX, УCTAHOBKA PEБEP ЖECTKOCTИ

                   И ИX ПPOEKTHOE ЗAKPEПЛEHИE (ГP.2).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M ШBA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !УCИЛEHИE CBAPHЫX ШBOB (HAПЛABKOЙ) !УCTPAHEHИE ЭЛEKTPOCBAPKOЙ TPEЩИH B!

!                                   !         !         !                                  ! ЭЛEMEHTAX KOHCTPУKЦИЙ            !

!                                   !         !         !                                  !-----------------------------------

!                                   !         !         !                                  !ПPИ TOЛЩИHE METAЛЛA ДO 16 MM C    !

!                                   !         !         !                                  !ПOCTAHOBKOЙ PEБEP ЖECTKOCTИ       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-13-1              !             46-13-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                  1.48                              23.8

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                                     0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC                   0.22                              11.5

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ЭЛEKTPИЧECKИE ПEЧИ ДЛЯ CУШKИ        041400     M-ЧAC                   0.03                               0.94

 CBAPOЧHЫX MATEPИAЛOB C

 PEГУЛИPOBAHИEM TEMПEPATУPЫ B

 ПPEДEЛAX 80-500 ГP.

 MAШИHЫ ШЛИФOBAЛЬHЫE ЭЛEKTPИЧECKИE   330301     M-ЧAC                   1.57                              10.9

 ДPEЛИ ЭЛEKTPИЧECKИE                 700046     M-ЧAC                                                      2.09

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                                        0.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 4 MM: Э46       101-1515   T                                                          0.01

 ШЛИФKPУГИ                          (101-9412 ) ШT                      1                                  9

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0756   T                                                          0.129

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ CBЫШE 0.1 ДO 0.5 T

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     1.2

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                     1.21                              21

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     0.4                               13.06

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                                        0.08

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     1.2

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                     2.81                              34.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                                       87.47

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                                        7.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 26

TAБЛИЦA 46-14  УCTPOЙCTBO B'EЗДOB B METAЛЛИЧECKИX KAPKACAX CTEH ПPИ УCTAHOBKE B ЦEXAX HEГAБAPИTHOГO OБOPУДOBAHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.ДEMOHTAЖ KOЛOHH ПPИ ПOMOЩИ KPAHA И ПPИBAPKA CTOЛИKOB K KOЛOHHAM (ГP.1). 02.УCTAHOBKA И CHЯTИE

                   ДOMKPATOB(ГP.1, 2). 03.ДEMOHTAЖ ПOДKPAHOBЫX БAЛOK, CBЯЗEЙ И TOPMOЗHOГO HACTИЛA C PEЗKOЙ ШBOB

                   ДEMOHTИPУEMЫX KOHCTPУKЦИЙ. 04.УCTAHOBKA И CHЯTИE ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ (ГP.2-4). 05.COPTИPOBKA

                   KOHCTPУKЦИЙ (ГP.3, 4). 06.УKPУПHИTEЛЬHAЯ CБOPKA ПOДKPAHOBЫX БAЛOK УKЛAДKA ПOДKPAHOBЫX БAЛOK, CBЯЗEЙ,

                   TOPMOЗHOГO HACTИЛA, KPAHOBЫX PEЛЬCOB (ГP.4).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДEMOHTAЖ                         !УCИЛEHИE KPAЙHИX!MOHTAЖ ПOДKPAHO-!

!                                   !         !         !---------------------------------!KOЛOHH          !BЫX БAЛOK       !

!                                   !         !         !ПPOMEЖУTOЧHЫX   !ПOДKPAHOBЫX     !                !                !

!                                   !         !         !KOЛOHH          !БAЛOK           !                !                !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-14-1     !    46-14-2     !    46-14-3     !    46-14-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        17.44            10.12           121.11            10.49

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         3.58             2.3             17.13             2.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021243     M-ЧAC          2.9

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 16 T

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021244     M-ЧAC                           1.68             0.76             1.2

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 25 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030404     M-ЧAC          0.29             0.51            10.62             0.45

 УCИЛИEM ДO 31, 39 (3,2) KH (T)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ            2.07             1.89            49.65             2.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 6 MM: Э42       101-1529   T              0.001                                              0.003

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 8 MM: Э46       101-1539   T                                                0.08

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0076   M3                                                                0.001

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 32,40 MM,

 II COPTA

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0080   M3             0.015            0.024            0.1              0.006

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 44 MM И БOЛEE,

 II COPTA

 KOHCTPУKЦИИ TOPMOЗHЫE ПOДKPAHOBЫX   201-0630   T                                                0.04

 БAЛOK УПOPЫ TУПИKOB

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0768   T              0.05

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ, C

 ПPEOБЛAДAHИEM TOЛCTOЛИCTOBOЙ CTAЛИ,

  CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ EДИHИЦЫ

 ДO 0.5 T

 CTAЛЬHЫE KOHCTPУKЦИИ               (201-9002 ) T                                                1                1

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            0.36             0.76            21.19             3.56

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            0.05             0.11             3.18             0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           12.42             6.97            93.08             8.19

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           19.57            15.5             61.63            12.26

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            4.36             2.74            15.88             2.3

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            0.36             0.76            21.19             3.56

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           32.35            23.23           175.9             24.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ           35.22             2.05            75.4              2.37

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            2.7              0.24             7.1              0.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 27

TAБЛИЦA 46-15  PИXTOBKA ПOДKPAHOBЫX БAЛOK

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И PAЗБOPKA ИHBEHTAPHЫX ПOДMOCTEЙ. 02.УCTAHOBKA И CHЯTИE TУПИKOBЫX УПOPOB. 03.УCTAHOBKA

                   CTOЛИKOB ПOД ДOMKPATЫ. 04.ПOД'EM И OПУCKAHИE ПOДKPAHOBЫX БAЛOK C ПPEДBAPИTEЛЬHЫM CHЯTИEM БOЛTOB

                   KPEПЛEHИЯ И ПOCЛEДУЮЩEЙ ИX УCTAHOBKOЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 УЗEЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-15-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   56.86

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    4.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ABTOMOБИЛЬHOM XOДУ ПPИ     021141     M-ЧAC                                     2.42

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 10 T

 ЛEБEДKИ PУЧHЫE И PЫЧAЖHЫE, TЯГOBЫM  030301     M-ЧAC                                     4.26

 УCИЛИEM ДO 9,81 (1) KH(T)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       6.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 6 MM: Э42       101-1529   T                                         0.009

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0076   M3                                        0.07

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 32,40 MM,

 II COPTA

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0080   M3                                        0.08

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 44 MM И БOЛEE,

 II COPTA

 CTAЛЬHЫE KOHCTPУKЦИИ               (201-9002 ) T                                         0.13

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.87

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      42.78

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                      24.49

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       5.01

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.87

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      69.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                      18.71

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       2.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 28

                     02 ЗAMEHA KOHCTPУKЦИЙ

TAБЛИЦA 46-16  ЗAMEHA ДEPEBЯHHЫX MEЖДУЭTAЖHЫX И ЧEPДAЧHЫX ПEPEKPЫTИЙ HA ЖEЛEЗOБETOHHЫE MOHOЛИTHЫE PEБPИCTЫE

     COCTAB PAБOT: 01.BPEMEHHOE OГPAЖДEHИE ПOMEЩEHИЙ (ГP.1). 02.BPEMEHHOE PACKPEПЛEHИE CУЩECTBУЮЩИX KOЛOHH (ГP.1).

                   03.УCTAHOBKA ПOДMOCTEЙ (ГP.1). 04.PAЗБOPKA ЭЛEMEHTOB ДEPEBЯHHЫX ПEPEKPЫTИЙ (ПPOГOHЫ, БAЛKИ, HACTИЛЫ,

                   ПOДШИBKИ, CMAЗKИ, УTEПЛИTEЛИ)(ГP.1). 05.ПPOБИBKA И ЗAДEЛKA ГHEЗД И БOPOЗД (ГP.1). 06.УCTAHOBKA

                   OПAЛУБKИ И APMATУPЫ, УKЛAДKA БETOHA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИBEДEHHOЙ TOЛЩИHOЙ ДO 11 CM     !HA KAЖДЫЙ 1 CM УBEЛИЧEHИЯ TOЛЩИHЫ !

!                                   !         !         !                                  !ДOБABЛЯTЬ                         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-16-1              !             46-16-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                394.42                              20.72

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                 18.2                                0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                    55.2                                2.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГДЫE XBOЙHЫX       102-0008   M3                      0.23

 ПOPOД ДЛЯ CTPOИTEЛЬCTBA ДЛИHOЙ

 3-6.5 M, ДИAMETPOM 14-24 CM

 БPУCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,     102-0024   M3                      0.02

 ШИPИHOЙ 75-150 MM, TOЛЩИHOЙ

 40-75 MM II COPTA

 БPУCЬЯ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,   102-0040   M3                      0.34

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 150 MM И БOЛEE,

 II COPTA

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0056   M3                      0.14

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ

 32,40 MM, II COPTA

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0060   M3                      1.89

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 44 MM И

 БOЛEE, II COPTA

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0078   M3                      0.14

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 32,40 MM,

 IV COPTA

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHOЙ 25 MM        203-0509   M2                     24.01

 APMATУPA                           (204-9001 ) T                       П                                  П

 БETOH                              (401-9001 ) M3                     11.8                                1.02

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0012 ) M3                      0.07

 ЦEMEHTH0-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 25

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T                       0.0175

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHA 40 MM         620-2002   M2                     10.99

 ИHBEHTAPHЫE CTOЙKИ                  620-2011   ШT                      1.52

 ДEPEBOMETAЛЛИЧECKИE PAЗДBИЖHЫE

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                    23.96

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     3.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                   272.39                              15.18

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                    55.2                                2.5

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                    16.56                               0.75

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                    23.96

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                   351.55                              17.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                   632.56

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                    80.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 29

TAБЛИЦA 46-17  ЗAMEHA ПEPEKPЫTИЙ HA MOHOЛИTHЫE ЖEЛEЗOБETOHHЫE

     COCTAB PAБOT: 01.BPEMEHHOE PACKPEПЛEHИE CУЩECTBУЮЩИX KOЛOHH(ГP.2). 02.УCTAHOBKA ПOДMOCTEЙ (ГP.2). 03.PAЗБOPKA

                   KИPПИЧHЫX CBOДOB (ГP.1). 04.PAЗБOPKA HACTИЛA ИЗ ГOФPИPOBAHHOЙ CTAЛИ, KИPПИЧHOЙ ЗAБУTKИ И БETOHA,

                   УЛOЖEHHOГO ПO ГOФPИPOBAHHOЙ CTAЛИ (ГP.2). 05.PAЗБOPKA УTEПЛИTEЛEЙ. 06.ПPOБИBKA ГHEЗД И БOPOЗД.

                   07.УCTAHOBKA OПAЛУБKИ И APMATУPЫ. 08.УKЛAДKA БETOHA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3 MOHOЛИTHЫX KOHCTPУKЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ KИPПИЧHЫX CBOДOB               !ИЗ ГOФPИPOBAHHOЙ CTAЛИ            !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-17-1              !             46-17-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 41.46                              39.2

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  4.53                               3.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                    13.73                              12.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГДЫE XBOЙHЫX       102-0008   M3                                                         0.02

 ПOPOД ДЛЯ CTPOИTEЛЬCTBA ДЛИHOЙ

 3-6.5 M, ДИAMETPOM 14-24 CM

 БPУCЬЯ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,   102-0040   M3                                                         0.03

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 150 MM И БOЛEE,

 II COPTA

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0056   M3                      0.01                               0.01

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ

 32,40 MM, II COPTA

 ДOCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,      102-0060   M3                      0.04                               0.14

 ШИPИHOЙ 75-150 MM TOЛЩИHOЙ 44 MM И

 БOЛEE, II COPTA

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHOЙ 25 MM        203-0509   M2                      1.62                               1.68

 APMATУPA                           (204-9001 ) T                       П                                  П

 БETOH                              (401-9001 ) M3                      1.02                               1.02

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0012 ) M3                      0.01                               0.01

 ЦEMEHTH0-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 25

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T                       0.00115                            0.00125

 ЩИTЫ ИЗ ДOCOK TOЛЩИHA 40 MM         620-2002   M2                      1.19                               0.64

 ИHBEHTAPHЫE CTOЙKИ                  620-2011   ШT                      0.08                               0.13

 ДEPEBOMETAЛЛИЧECKИE PAЗДBИЖHЫE

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     2.52                               2.12

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.38                               0.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    29.09                              27.37

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                    13.73                              12.09

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     4.12                               3.63

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     2.52                               2.12

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    45.34                              41.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                    30.45                              45.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     4.37                               5.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 30

TAБЛИЦA 46-18  УKЛAДKA METAЛЛИЧECKИX БAЛOK ПPИ CMEHE ПEPEKPЫTИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.ПPOБИBKA ГHEЗД И БOPOЗД. 02.MOHTAЖ METAЛЛИЧECKИX БAЛOK C ЗAДEЛKOЙ ГHEЗД И БOPOЗД.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-18-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   11.66

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       2.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAЛЬHЫE KOHCTPУKЦИИ               (201-9002 ) T                                         1

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       0.52

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                       7.84

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       2.04

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.61

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       0.52

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      10.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 31

TAБЛИЦA 46-19  ДEMOHTAЖ METAЛЛOKOHCTPУKЦИЙ ПOKPЫTИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.ДEMOHTAЖ ЗAMEHЯEMЫX KOHCTPУKЦИЙ ПOKPЫTИЙ (KPOBЛИ ИЗ BOЛHИCTOГO ЖEЛEЗA, ПPOГOHOB, ФOHAPЯ И CBЯЗEЙ)

                   C PEЗKOЙ ФACOHOK, ФИKCATOPOB, CPEЗKOЙ БOЛTOB. 02.ПEPEMEЩEHИE ПO KPOBЛE И OПУCKAHИE BHИЗ

                   ДEMOHTИPOBAHHЫX KOHCTPУKЦИЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T ДEMOHTИPOBAHHЫX KOHCTPУKЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-19-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                    9.85

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021245     M-ЧAC                                     0.2

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 40 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030404     M-ЧAC                                     1.9

 УCИЛИEM ДO 31, 39 (3,2) KH (T)

 MAШИHЫ ШЛИФOBAЛЬHЫE ЭЛEKTPИЧECKИE   330301     M-ЧAC                                     1.11

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       1.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ШЛИФKPУГИ                          (101-9412 ) ШT                                        2

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       3.71

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                       6.84

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       5.03

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.84

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       3.71

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      15.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 32

TAБЛИЦA 46-20  замена зенитных фонарей и светоаэрационных стен

     COCTAB PAБOT: 01.УKPУПHEHИE ЗEHИTHЫX ФOHAPEЙ И CBETOAЭPAЦИOHHOЙ CTEHKИ (ГP.2, 5). 02.ПOД'EM И ПEPEMEЩEHИE ПO KPOBЛE

                   MOHTИPУEMЫX KOHCTPУKЦИЙ, ЗAKPEПЛEHИE ИX CБOPOЧHЫMИ ПPИCПOCOБЛEHИЯMИ, ЭЛEKTPOПPИXBATKA И ПPOEKTHOE

                   ЗAKPEПЛEHИE.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T MOHTИPУEMЫX KOHCTPУKЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !MOHTAЖ                                                               !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !METAЛЛOKOHCT-!ЗEHИTHЫX ФO- !ПPOГOHOB     !ПPOФИЛИPOBAH-!CBETOAЭPAЦИOH!

!                                   !         !         !PУKЦИЙ ПOKPЫ-!HAPEЙ        !             !HOГO HACTИЛA !HOЙ CTEHKИ   !

!                                   !         !         !TИЯ          !             !             !             !             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !   46-20-1   !   46-20-2   !   46-20-3   !   46-20-4   !   46-20-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч       24.2          30.6          19.1          20            28.9

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        2.4           3.71          1.53          1.54          3.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021243     M-ЧAC         0.6           0.57          0.58          0.58          0.68

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 16 T

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021245     M-ЧAC         1.28          2.62          0.43          0.45          2.04

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 40 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030404     M-ЧAC         1.95          1.43          3.57          0.6           4.57

 УCИЛИEM ДO 31, 39 (3,2) KH (T)

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC         2.1           2.1

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ЭЛEKTPИЧECKИE ПEЧИ ДЛЯ CУШKИ        041400     M-ЧAC         0.27          0.27

 CBAPOЧHЫX MATEPИAЛOB C

 PEГУЛИPOBAHИEM TEMПEPATУPЫ B

 ПPEДEЛAX 80-500 ГP.

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           1.57          1.59          1.57          1.55          1.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 4 MM: Э46       101-1515   T             0.003         0.003

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0756   T             0.003         0.003                                     0.004

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ CBЫШE 0.1 ДO 0.5 T

 CTAЛЬHЫE KOHCTPУKЦИИ               (201-9002 ) T             1             1             1             1             1

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T             0.01          0.004         0.02                        0.02

 ШAЙБAMИ

 BИHTЫ CAMOHAPEЗAЮЩИE ДЛЯ KPEПЛEHИЯ  610-1110   T             0.001         0.001                       0.001

 ПPOФИЛИPOBAHHOГO HACTИЛA И ПAHEЛEЙ

 K HECУЩИM KOHCTPУKЦИЯM

 ЗAKЛEПKИ KOMБИHИPOBAHHЫE ДЛЯ        610-1111   T             0.001                                     0.001

 COEДИHEHИЯ ПPOФИЛИPOBAHHOГO

 CTAЛЬHOГO HACTИЛA И PAЗHOOБPAЗHЫX

 ЛИCTOBЫX ДETAЛEЙ

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           7.42          7.42          7.42          7.42          7.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           1.11          1.11          1.11          1.11          1.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ          17.8          22.9          14            14.1          22.5

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          21.05         33.84         11.29          9.81         28.39

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           3.01          4.84          1.81          1.84          4.18

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           7.42          7.42          7.42          7.42          7.42

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          46.27         64.16         32.71         31.33         58.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ          27.4          12.17         19.83         13.74         22.35

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           3.9           1.61          2.97          2.06          3.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 33

TAБЛИЦA 46-21  ЗAMEHA БУTOBЫX ФУHДAMEHTOB ПOД CУЩECTBУЮЩИMИ CTEHAMИ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA C KPEПЛEHИEM BPEMEHHЫX ПOДKOCOB И OПOPHЫX ПOДУШEK ДЛЯ PAЗГPУЗKИ ФУHДAMEHTOB. 02.PAЗБOPKA

                   ФУHДAMEHTOB OTДEЛЬHЫMИ УЧACTKAMИ. 03.ПOДГOTOBKA OCHOBAHИЯ И KЛAДKA БУTOBЫX ФУHДAMEHTOB OTДEЛЬHЫMИ

                   УЧACTKAMИ C УCTPOЙCTBOM ГИДPOИЗOЛЯЦИИ. 04.PAЗБOPKA BPEMEHHЫX ПOДKOCOB И OПOPHЫX ПOДУШEK.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-21-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   30.24

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    1.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       5.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БPУCЬЯ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,   102-0040   M3                                        0.05

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 150 MM И БOЛEE,

 II COPTA

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0013 ) M3                                        0.38

 ЦEMEHTHO-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 50

 KAMEHЬ БУTOBЫЙ PAЗMEPOM OT 150 ДO  (408-0022 ) M3                                        1.03

 500 MM MAPKИ: 1400

 ЩEБEHЬ                             (408-9080 ) M3                                        0.05

 TOЛЬ C KPУПHOЗEPHИCTOЙ ПOCЫПKOЙ     610-1042   M2                                        1.23

 ГИДPOИЗOЛЯЦИOHHЫЙ TГ-350

 MACTИKA БИTУMHO-PEЗИHOBAЯ           610-1044   T                                         0.00233

 KPOBEЛЬHAЯ

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.44

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      21.78

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       5.4

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       1.62

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       1.44

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      28.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                       8.79

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 34

TAБЛИЦA 46-22  KЛAДKA OTДEЛЬHЫX УЧACTKOB KИPПИЧHЫX CTEH И ЗAДEЛKA ПPOEMOB B KИPПИЧHЫX CTEHAX

     COCTAB PAБOT: 01.KЛAДKA OTДEЛЬHЫX УЧACTKOB CTEH ИЛИ ЗAДEЛKA ПPOEMOB KИPПИЧOM C ПEPEBЯЗKOЙ HOBOЙ KЛAДKИ CO CTAPOЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИ OБ'EME KЛAДKИ B OДHOM MECTE B M3, ДO                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !5                                 !15                                !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-22-1              !             46-22-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 14.63                               7.1

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  0.28                               0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     0.86                               0.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0013 ) M3                      0.24                               0.24

 ЦEMEHTHO-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 50

 KИPПИЧ ГЛИHЯHЫЙ OБЫKHOBEHHЫЙ       (404-9020 ) 1000ШT                  0.4                                0.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    10.2                                4.72

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     0.86                               0.86

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     0.26                               0.26

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    11.06                               5.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 35

TAБЛИЦA 46-23  ЗAMEHA CTУПEHEЙ

     COCTAB PAБOT: 01.CHЯTИE HEГOДHЫX CTУПEHEЙ C ПPOБИBKOЙ B CTEHE ГHEЗД И БOPOЗД. 02.УCTAHOBKA CTУПEHEЙ HA MECTE C

                   ПOДГOHKOЙ. 03.ЗAДEЛKA PACTBOPOM ЩEЛEЙ MEЖДУ CTУПEHЯMИ. 04.ЗAДEЛKA KOHЦOB CTУПEHEЙ B CTEHAX.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M CTУПEHEЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !HA KOCOУPAX                       !HA CПЛOШHOM OCHOBAHИИ             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-23-1              !             46-23-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                172.23                             306.2

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  1.96                               1.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     5.96                               5.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0002 ) M3                      0.34                               0.61

 ЦEMEHTHЫE MAPKИ 50

 KИPПИЧ ГЛИHЯHЫЙ OБЫKHOBEHHЫЙ       (404-9020 ) 1000ШT                  0.2

 CTУПEHИ ЖEЛEЗOБETOHHЫE             (440-9043 ) M                     100                                100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                   122.74                             207.49

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     5.96                               5.69

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     1.79                               1.71

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                   128.7                              213.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 36

TAБЛИЦA 46-24  OTБИBKA ШTУKATУPKИ

     COCTAB PAБOT: 01.OTБИBKA ШTУKATУPKИ. 02.OTБИBKA ДPAHИ (ГP.1, 3).

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !C ПOBEPXHOCTEЙ                                                     !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !CTEH И ПOTOЛKOB                  !CTOЛБOB, KOЛOHH, ПИЛЯCTP         !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДEPEBЯHHЫX      !KИPПИЧHЫX       !ДEPEBЯHHЫX      !KИPПИЧHЫX       !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-24-1     !    46-24-2     !    46-24-3     !    46-24-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        29.52            22.82            43.94            33.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           18.89            14.61            28.12            21.52

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           18.89            14.61            28.12            21.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 37

                     03 CBEPЛEHИE И ПPOБИBKA OTBEPCTИЙ, ПPOEMOB B KOHCTPУKЦИЯX

TAБЛИЦA 46-25  CBEPЛEHИE KOЛЬЦEBЫMИ AЛMAЗHЫMИ CBEPЛAMИ B ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX C ПPИMEHEHИEM OXЛAЖДAЮЩEЙ ЖИДKOCTИ

              (BOДЫ) BEPTИKAЛЬHЫX OTBEPCTИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT CBEPЛEHИЯ OTBEPCTИЙ. 02.УCTAHOBKA, BЫBEPKA И KPEПЛEHИE CTAHKA C ПPИCOEДИHEHИEM K

                   ЭЛEKTPO-И BOДOПPOBOДHЫM CETЯM. 03.OПУCKAHИE ПPИBOДA CO CBEPЛOM K MECTУ CBEPЛEHИЯ. 04.CBEPЛEHИE

                   OTBEPCTИЙ. 05.ПOД'EM ПPИBOДA CO CBEPЛOM. 06.УДAЛEHИE И УБOPKA KEPHA. 07.УCTAHOBKA УДЛИHИTEЛEЙ ПPИ

                   CBEPЛEHИИ OTBEPCTИЙ HA ГЛУБИHУ CBЫШE 500 MM. 08.CMEHA CBEPЛ. 09.ПEPECTAHOBKA CTAHKA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 OTBEPCTИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГЛУБИHOЙ 200 MM                                                      !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !20       !25       !32       !40       !45       !50       !55       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-25-1 ! 46-25-2 ! 46-25-3 ! 46-25-4 ! 46-25-5 ! 46-25-6 ! 46-25-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     33.7      35.4      35.4      39.8      39.8      39.8      39.8

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      6.08      6.38      6.38      7.2       7.2       7.2       7.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC      16.4      17.2      17.2      19.3      19.3      19.3      19.3

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.03      0.05      0.05      0.18      0.18      0.18      0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=45 MM  610-1200   ШT                                                  2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=50 MM  610-1201   ШT                                                            2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=55 MM  610-1202   ШT                                                                      2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=20 MM  610-1212   ШT          2.52

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=25 MM  610-1213   ШT                    2.52

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=32 MM  610-1214   ШT                              2.52

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=40 MM  610-1215   ШT                                        2.08

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.19      0.29      0.29      0.56      0.56      0.56      0.56

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.03      0.04      0.04      0.08      0.08      0.08      0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        28.1      29.5      29.5      33.2      33.2      33.2      33.2

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        10.36     10.89     10.89     12.34     12.34     12.34     12.34

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.99      1.05      1.05      1.21      1.21      1.21      1.21

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.19      0.29      0.29      0.56      0.56      0.56      0.56

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        38.65     40.68     40.68     46.1      46.1      46.1      46.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ         1.76      2.52      3.02      3.33      3.54      3.95      3.95

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.26      0.38      0.45      0.5       0.53      0.59      0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 38

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГЛУБИHOЙ 200 MM                                                      !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !60       !70       !80       !90       !100      !110      !125      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-25-8 ! 46-25-9 !46-25-10 !46-25-11 !46-25-12 !46-25-13 !46-25-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     39.8      51.1      51.1      51.1      51.1      51.1      51.1

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      7.2      17.47      9.36      9.36      9.36      9.36      9.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC      19.3      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7      24.7

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.18     25.28      0.67      0.67      0.67      0.67      0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=60 MM  610-1203   ШT          2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=70 MM  610-1204   ШT                    2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=80 MM  610-1205   ШT                              2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=90 MM  610-1206   ШT                                        2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=100 MM 610-1207   ШT                                                  2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=110 MM 610-1208   ШT                                                            2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=125 MM 610-1209   ШT                                                                      2.02

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.56      1.43      1.43      1.43      1.43      1.43      1.43

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.08      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        33.2      42.6      42.6      42.6      42.6      42.6      42.6

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        12.34     40.84     16.23     16.23     16.23     16.23     16.23

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         1.21      9.06      1.68      1.68      1.68      1.68      1.68

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.56      1.43      1.43      1.43      1.43      1.43      1.43

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        46.1      84.87     60.26     60.26     60.26     60.26     60.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ         4.58      5.66      6.26      7.07      7.68      8.69      9.7

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.69      0.85      0.94      1.06      1.15      1.3       1.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 39

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГЛУБИHOЙ 200 MM    !HA KAЖДЫE 10 MM ИЗMEHEHИЯ ГЛУБИHЫ ДOБABЛЯETCЯ    !

!                                   !         !         !                   ! ИЛИ ИCKЛЮЧAETCЯ                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !140      !160      !20       !25       !32       !40       !45       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !46-25-15 !46-25-16 !46-25-17 !46-25-18 !46-25-19 !46-25-20 !46-25-21 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     60.7      60.7       0.38      0.38      0.71      1.07      1.23

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч     11.33     11.33      0.07      0.07      0.13      0.19      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC      29.2      29.2       0.19      0.19      0.35      0.52      0.6

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         1.62      1.62                                              0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=45 MM  610-1200   ШT                                                                      0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=140 MM 610-1210   ШT          2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=160 MM 610-1211   ШT                    2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=20 MM  610-1212   ШT                              0.126

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=25 MM  610-1213   ШT                                        0.126

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=32 MM  610-1214   ШT                                                  0.126

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=40 MM  610-1215   ШT                                                            0.104

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         2.67      2.67      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.4       0.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        50.5      50.5       0.32      0.32      0.6       0.9       1.03

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        20.02     20.02      0.12      0.12      0.22      0.33      0.39

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         2.24      2.24      0.01      0.01      0.02      0.03      0.04

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         2.67      2.67      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        73.19     73.19      0.45      0.45      0.83      1.24      1.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ        10.91     12.52      0.09      0.13      0.15      0.17      0.18

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         1.64      1.88      0.01      0.02      0.02      0.02      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 40

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !HA KAЖДЫE 10 MM ИЗMEHEHИЯ ГЛУБИHЫ ДOБABЛЯETCЯ ИЛИ ИCKЛЮЧAETCЯ        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !50       !55       !60       !70       !80       !90       !100      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !46-25-22 !46-25-23 !46-25-24 !46-25-25 !46-25-26 !46-25-27 !46-25-28 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч      1.23      1.71      1.71      2.22      2.22      2.85      2.85

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      0.22      0.31      0.31      0.41      0.41      0.52      0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC       0.6       0.83      0.83      1.08      1.08      1.38      1.38

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.01      0.01      0.01      0.03      0.03      0.03      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=50 MM  610-1201   ШT          0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=55 MM  610-1202   ШT                    0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=60 MM  610-1203   ШT                              0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=70 MM  610-1204   ШT                                        0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=80 MM  610-1205   ШT                                                  0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=90 MM  610-1206   ШT                                                            0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=100 MM 610-1207   ШT                                                                      0.101

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.01      0.02      0.02      0.05      0.05      0.07      0.07

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.01      0.01      0.01      0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ         1.03      1.42      1.42      1.86      1.86      2.38      2.38

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         0.39      0.53      0.53      0.71      0.71      0.9       0.9

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.04      0.05      0.05      0.07      0.07      0.09      0.09

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.01      0.02      0.02      0.05      0.05      0.07      0.07

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ         1.43      1.97      1.97      2.62      2.62      3.35      3.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ         0.2       0.2       0.23      0.28      0.31      0.35      0.38

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.03      0.03      0.03      0.04      0.05      0.05      0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 41

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !HA KAЖДЫE 10 MM ИЗMEHEHИЯ ГЛУБИHЫ ДOБABЛЯETCЯ ИЛИ ИCKЛЮЧAETCЯ      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !110             !125             !140             !160             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-25-29    !    46-25-30    !    46-25-31    !    46-25-32    !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч         4.06             4.06             4.48             4.48

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.75             0.75             0.83             0.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC          1.96             1.96             2.16             2.16

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ            0.05             0.05             0.08             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=110 MM 610-1208   ШT             0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=125 MM 610-1209   ШT                              0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=140 MM 610-1210   ШT                                               0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=160 MM 610-1211   ШT                                                                0.101

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            0.14             0.14             0.2              0.2

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            0.02             0.02             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ            3.38             3.38             3.73             3.73

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            1.28             1.28             1.44             1.44

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            0.14             0.14             0.15             0.15

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            0.14             0.14             0.2              0.2

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ            4.8              4.8              5.37             5.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ            0.43             0.48             0.55             0.63

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            0.07             0.07             0.08             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 42

TAБЛИЦA 46-26  CBEPЛEHИE KOЛЬЦEBЫMИ AЛMAЗHЫMИ CBEPЛAMИ B ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX C ПPИMEHEHИEM OXЛAЖДAЮЩEЙ ЖИДKOCTИ

              (BOДЫ) ГOPИЗOHTAЛЬHЫX OTBEPCTИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT CBEPЛEHИЯ OTBEPCTИЙ. 02.УCTAHOBKA, BЫBEPKA И KPEПЛEHИE CTAHKA C ПPИCOEДИHEHИEM K

                   ЭЛEKTPO- И BOДOПPOBOДHЫM CETЯM. 03.OПУCKAHИE ПPИBOДA CO CBEPЛOM K MECTУ CBEPЛEHИЯ. 04.CBEPЛEHИE

                   OTBEPCTИЙ. 05.ПOД'EM ПPИBOДA CO CBEPЛOM. 06.УДAЛEHИE И УБOPKA KEPHA. 07.УCTAHOBKA УДЛИHИTEЛEЙ ПPИ

                   CBEPЛEHИИ OTBEPCTИЙ HA ГЛУБИHУ CBЫШE 350 MM. 08.CMEHA CBEPЛ. 09.ПEPECTAHOBKA CTAHKA. 10.ПEPECTAHOBKA

                   ПOДMOCTEЙ (ГP.33).

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 OTBEPCTИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГЛУБИHOЙ 200 MM                                                      !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !20       !25       !32       !40       !45       !50       !55       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-26-1 ! 46-26-2 ! 46-26-3 ! 46-26-4 ! 46-26-5 ! 46-26-6 ! 46-26-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     45.3      45.3      45.3      60.8      60.8      60.8      70.1

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      8.16      8.16      8.16     10.97     10.97     10.97     12.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC      22        22        22        29.5      29.5      29.5      34

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.05      0.05      0.05      0.14      0.14      0.14      0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=45 MM  610-1200   ШT                                                  2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=50 MM  610-1201   ШT                                                            2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=55 MM  610-1202   ШT                                                                      2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=20 MM  610-1212   ШT          2.52

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=25 MM  610-1213   ШT                    2.52

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=32 MM  610-1214   ШT                              2.52

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=40 MM  610-1215   ШT                                        2.08

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.32      0.32      0.32      0.76      0.76      0.76      1.17

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.05      0.05      0.05      0.11      0.11      0.11      0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        37.8      37.8      37.8      50.8      50.8      50.8      58.5

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        13.91     13.91     13.91     18.73     18.73     18.73     21.66

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         1.34      1.34      1.34      1.81      1.81      1.81      2.11

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.32      0.32      0.32      0.76      0.76      0.76      1.17

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        52.03     52.03     52.03     70.29     70.29     70.29     81.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ         1.76      2.52      3.02      3.33      3.54      3.95      3.95

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.26      0.38      0.45      0.5       0.53      0.59      0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 43

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГЛУБИHOЙ 200 MM                                                      !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !60       !70       !80       !90       !100      !110      !125      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-26-8 ! 46-26-9 !46-26-10 !46-26-11 !46-26-12 !46-26-13 !46-26-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     70.1      79.5      79.5      92.5      92.5     124       124

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч     12.66     14.38     14.38     16.86     16.86     22.62     22.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC      34        38.5      38.5      45        45        60        60

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.24      0.39      0.39      0.63      0.63      1.26      1.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=60 MM  610-1203   ШT          2.08

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=70 MM  610-1204   ШT                    2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=80 MM  610-1205   ШT                              2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=90 MM  610-1206   ШT                                        2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=100 MM 610-1207   ШT                                                  2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=110 MM 610-1208   ШT                                                            2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=125 MM 610-1209   ШT                                                                      2.02

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         1.17      1.75      1.75      2.57      2.57      4.86      4.86

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.18      0.26      0.26      0.39      0.39      0.73      0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        58.5      66.3      66.3      77.5      77.5     103       103

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        21.66     24.65     24.65     28.98     28.98     39.06     39.06

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         2.11      2.43      2.43      2.89      2.89      3.98      3.98

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         1.17      1.75      1.75      2.57      2.57      4.86      4.86

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        81.33     92.7      92.7     109.05    109.05    146.92    146.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ         4.58      5.66      6.26      7.07      7.68      8.69      9.7

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.69      0.85      0.94      1.06      1.15      1.3       1.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 44

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГЛУБИHOЙ 200 MM    !HA KAЖДЫE 10 MM ИЗMEHEHИЯ ГЛУБИHЫ ДOБABЛЯETCЯ    !

!                                   !         !         !                   ! ИЛИ ИCKЛЮЧAETCЯ                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !140      !160      !20       !25       !32       !40       !45       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !46-26-15 !46-26-16 !46-26-17 !46-26-18 !46-26-19 !46-26-20 !46-26-21 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч    124       124         0.72      0.89      0.89      1.24      1.24

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч     22.62     22.62      0.13      0.16      0.16      0.22      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC      60        60         0.35      0.43      0.43      0.6       0.6

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         1.26      1.26                                    0.01      0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=45 MM  610-1200   ШT                                                                      0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=140 MM 610-1210   ШT          2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=160 MM 610-1211   ШT                    2.02

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=20 MM  610-1212   ШT                              0.126

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=25 MM  610-1213   ШT                                        0.126

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=32 MM  610-1214   ШT                                                  0.126

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=40 MM  610-1215   ШT                                                            0.104

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         4.86      4.86      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.73      0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ       103       103         0.6       0.74      0.74      1.03      1.03

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        39.06     39.06      0.22      0.27      0.27      0.39      0.39

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         3.98      3.98      0.02      0.03      0.03      0.04      0.04

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         4.86      4.86      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ       146.92    146.92      0.83      1.02      1.02      1.43      1.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ        10.91     12.52      0.09      0.13      0.15      0.17      0.18

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         1.64      1.88      0.01      0.02      0.02      0.02      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 45

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !HA KAЖДЫE 10 MM ИЗMEHEHИЯ ГЛУБИHЫ ДOБABЛЯETCЯ ИЛИ ИCKЛЮЧAETCЯ        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !50       !55       !60       !70       !80       !90       !100      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !46-26-22 !46-26-23 !46-26-24 !46-26-25 !46-26-26 !46-26-27 !46-26-28 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч      1.24      1.24      1.24      1.83      1.83      1.83      1.83

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      0.22      0.22      0.22      0.34      0.34      0.34      0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC       0.6       0.6       0.6       0.89      0.89      0.89      0.89

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.01      0.01      0.01      0.03      0.03      0.03      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=50 MM  610-1201   ШT          0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=55 MM  610-1202   ШT                    0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=60 MM  610-1203   ШT                              0.104

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=70 MM  610-1204   ШT                                        0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=80 MM  610-1205   ШT                                                  0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=90 MM  610-1206   ШT                                                            0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=100 MM 610-1207   ШT                                                                      0.101

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.01      0.01      0.01      0.05      0.05      0.05      0.05

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.01      0.01      0.01      0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ         1.03      1.03      1.03      1.52      1.52      1.52      1.52

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         0.39      0.39      0.39      0.59      0.59      0.59      0.59

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.04      0.04      0.04      0.06      0.06      0.06      0.06

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         0.01      0.01      0.01      0.05      0.05      0.05      0.05

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ         1.43      1.43      1.43      2.16      2.16      2.16      2.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ         0.2       0.2       0.23      0.28      0.31      0.35      0.38

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.03      0.03      0.03      0.04      0.05      0.05      0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 46

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !HA KAЖДЫE 10 MM ИЗMEHEHИЯ ГЛУБИHЫ ДOБABЛЯETCЯ ИЛИ      !ДOБABЛЯETCЯ  !

!                                   !         !         !ИCKЛЮЧAETCЯ                                            !HA BЫCOTE OT !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------!OПOPHOЙ ПЛOЩA!

!                                   !         !         !ДИAMETPOM, MM                                          !ДИ БOЛEE 1 M !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------!K ГP. 1-16   !

!                                   !         !         !110          !125          !140          !160          !             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !  46-26-29   !  46-26-30   !  46-26-31   !  46-26-32   !  46-26-33   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        1.83          1.83          2.61          2.61          4.05

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        0.34          0.34          0.49          0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CTAHOK ПEPEДBИЖHOЙ ДЛЯ CBEPЛEHИЯ    700093     M-ЧAC         0.89          0.89          1.25          1.25

 OTBEPCTИЙ B ЖEЛEЗOБETOHE ДИAMETPOM

 20-160 MM

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           0.03          0.03          0.08          0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=110 MM 610-1208   ШT            0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=125 MM 610-1209   ШT                          0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=140 MM 610-1210   ШT                                        0.101

 CBEPЛA KOЛЬЦEBЫE AЛMAЗHЫE: Д=160 MM 610-1211   ШT                                                      0.101

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           0.05          0.05          0.11          0.11

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           0.01          0.01          0.02          0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           1.52          1.52          2.17          2.17          3.18

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           0.59          0.59          0.87          0.87

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           0.06          0.06          0.1           0.1

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           0.05          0.05          0.11          0.11

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           2.16          2.16          3.15          3.15          3.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ           0.43          0.48          0.55          0.63

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           0.07          0.07          0.08          0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 47

TAБЛИЦA 46-27  ПPOБИBKA ПPOEMOB B KOHCTPУKЦИЯX ИЗ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT ПPOБИBKИ. 02.ПPOБИBKA ПPOEMOB C ЗAЧИCTKOЙ OTKOCOB.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БУTOBOГO KAMHЯ        !БETOHA                !KИPПИЧA               !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !       46-27-1        !       46-27-2        !       46-27-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч            9.54                  23.8                   10.6

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            1.87                  10.27                   2.28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               5.67                  31.15                   6.93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ               7.02                  18.15                   7.72

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ               5.67                  31.15                   6.93

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               1.7                    9.34                   2.08

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              12.69                  49.3                   14.65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 48

TAБЛИЦA 46-28  УCTPOЙCTBO HИШ B KИPПИЧHЫX CTEHAX

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT ПPOБИBKИ. 02.ПPOБИBKA HИШ C ЗAЧИCTKOЙ ПOBEPXHOCTИ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M2 HИШ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГЛУБИHOЙ CM, ДO                                                      !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !12                                !25                                !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-28-1              !             46-28-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 20.99                              36.4

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  5.4                                8.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                    16.38                              27.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    15.46                              26.65

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                    16.38                              27.25

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     4.91                               8.17

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    31.84                              53.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 49

TAБЛИЦA 46-29  ПPOБИBKA B KИPПИЧHЫX CTEHAX

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT ПPOБИBKИ. 02.ПPOБИBKA ГHEЗД И OTBEPCTИЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 ШT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГHEЗД                            !OTBEPCTИЙ KPУГЛЫX ДИAMETPOM, MM  !

!                                   !         !         !----------------------------------ДO                               !

!                                   !         !         !PAЗMEPOM B MM, ДO                !----------------------------------

!                                   !         !         !----------------------------------25                               !

!                                   !         !         !130X130         !260X260         !----------------------------------

!                                   !         !         !                !                !ПPИ TOЛЩИHE CTEH, CM ДO          !

!                                   !         !         !                !                !----------------------------------

!                                   !         !         !                !                !25              !38              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-29-1     !    46-29-2     !    46-29-3     !    46-29-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        36.21            53.3             45.77            67.22

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        10.23            14.25            13.16            19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           31.02            43.23            39.92            57.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           27.19            39.71            34.56            50.7

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           31.02            43.23            39.92            57.64

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            9.31            12.97            11.98            17.29

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           58.21            82.94            74.48           108.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 50

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !OTBEPCTИЙ KPУГЛЫX ДИAMETPOM, MM ДO                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !25              !50                                                !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИ TOЛЩИHE CTEH, CM ДO                                            !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !51              !25              !38              !51              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-29-5     !    46-29-6     !    46-29-7     !    46-29-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        87.63            50.83            74.8             97.13

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        25.58            13.16            19               25.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           77.6             39.92            57.64            77.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           66.2             38.17            56.12            73

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           77.6             39.92            57.64            77.6

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           23.28            11.98            17.29            23.28

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          143.8             78.09           113.76           150.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 51

TAБЛИЦA 46-30  ПPOБИBKA OTBEPCTИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT ПPOБИBKИ. 02.ПPOБИBKA OTBEPTИЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 OTBEPCTИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !B БETOHHЫX                                                       !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !CTEHAX, ПOЛAX TOЛЩИHOЙ 100 MM   !B ПOTOЛKAX TOЛЩИHOЙ 100 MM      !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЛOЩAДЬЮ, CM2, ДO                                                !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !20        !100       !500       !20        !100       !500       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-30-1  ! 46-30-2  ! 46-30-3  ! 46-30-4  ! 46-30-5  ! 46-30-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     13.08      26.96      95.38      17.67      37.79     127.59

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      3.78       8.1       27.53       5.21      11.02      36.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ        11.46      24.58      83.51      15.79      33.43     111.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        10.16      21.2       73.88      13.73      29.34      98.91

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        11.46      24.58      83.51      15.79      33.43     111.97

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         3.44       7.37      25.05       4.74      10.03      33.59

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        21.62      45.78     157.39      29.52      62.77     210.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 52

TAБЛИЦA 46-31  ПPOБИBKA БOPOЗД B KИPПИЧHЫX CTEHAX

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT ПPOБИBKИ. 02.ПPOБИBKA И ЗAЧИCTKA БOPOЗД.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M БOPOЗД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЛOЩAДЬ CEЧEHИЯ, CM2, ДO                          !ДOБABЛЯETCЯ HA  !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------!KAЖДЫE 20 CM2   !

!                                   !         !         !20              !50              !100             !CBEPX 100 CM2   !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-31-1     !    46-31-2     !    46-31-3     !    46-31-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        13.48            19.61            40.73            15.43

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         3.65             5.3             10.83             4.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           11.08            16.07            32.84            12.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           10.12            14.71            30.46            11.53

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           11.08            16.07            32.84            12.18

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            3.32             4.82             9.85             3.65

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           21.2             30.78            63.3             23.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 53

TAБЛИЦA 46-32  ПPOБИBKA БOPOЗД B БETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗMETKA MECT ПPOБИBKИ. 02.ПPOБИBKA БOPOЗД.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M БOPOЗД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПOЛOB, CTEH                                       !ПOTOЛKOB        !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЛOЩAДЬЮ CEЧEHИЯ, CM2, ДO                                          !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !20              !50              !100             !20              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-32-1     !    46-32-2     !    46-32-3     !    46-32-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        24.19            35.48            73.34            39.83

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         6.58             9.5             19.49            10.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           19.95            28.81            59.12            31.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           18.69            27.36            56.44            30.8

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           19.95            28.81            59.12            31.58

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            5.99             8.64            17.74             9.47

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           38.64            56.17           115.56            62.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 54

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПOTOЛKOB                         !ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE 20 CM2 CBEPX !

!                                   !         !         !---------------------------------- 100 CM2                         !

!                                   !         !         !ПЛOЩAДЬЮ CEЧEHИЯ, CM2, ДO        !----------------------------------

!                                   !         !         !----------------------------------B CTEHAX И ПOЛAX!B ПOTOЛKAX      !

!                                   !         !         !50              !100             !                !                !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-32-5     !    46-32-6     !    46-32-7     !    46-32-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        70.74           122.81            27.03            40.52

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        18.27            31.43             7.31            10.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           55.43            95.34            22.17            31.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           54.62            94.84            20.75            31.21

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           55.43            95.34            22.17            31.03

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           16.63            28.6              6.65             9.31

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          110.05           190.18            42.92            62.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 55

                     04 ЗAДEЛKA OTBEPCTИЙ, ГHEЗД И БOPOЗД

TAБЛИЦA 46-33  ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД

     COCTAB PAБOT: 01.PACЧИCTKA OTBEPCTИЙ, ГHEЗД И БOPOЗД. 02.УCTAHOBKA OПAЛУБKИ (ГP.1-6). 03.УKЛAДKA APMATУPЫ (ГP.1-4).

                   04.УKЛAДKA БETOHA (ГP.1-6). 05.ЗAДEЛKA OTBEPCTИЙ, ГHEЗД И БOPOЗД.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3 ЗAДEЛKИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ЗAДEЛKA OTBEPCTИЙ, ГHEЗД И БOPOЗД                          !ЗAДEЛKA  !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------!KИPПИЧOM !

!                                   !         !         !B ПEPEKPЫTИЯX ЖEЛE-!B CTEHAX И ПEPEГOPOДKAX                !ГHEЗД,   !

!                                   !         !         !ЗOБETOHHЫX         !---------------------------------------!БOPOЗД И !

!                                   !         !         !                   !ЖEЛEЗOБETOHHЫX     !БETOHHЫX           !KOHЦOB   !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------!БAЛOK    !

!                                   !         !         !ПЛOЩAДЬЮ, M2 ДO                                            !         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------         !

!                                   !         !         !0,1      !0,2      !0,1      !0,2      !0,1      !0,2      !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-33-1 ! 46-33-2 ! 46-33-3 ! 46-33-4 ! 46-33-5 ! 46-33-6 ! 46-33-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     55.16     44.66     75.58     61.11     75.22     60.8      28.88

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      0.39      0.38      0.66      0.66      0.61      0.61      0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         1.17      1.14      1.99      1.99      1.86      1.86      0.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БPУCKИ OБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,     102-0025   M3                              0.21      0.21      0.21      0.21

 ШИPИHOЙ 75-150 MM, TOЛЩИHOЙ

 40-75 MM III COPTA

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0078   M3          0.09      0.09      0.18      0.18      0.18      0.18

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 32,40 MM,

 IV COPTA

 APMATУPA                           (204-9001 ) T           0.07      0.05      0.07      0.06

 БETOH                              (401-9001 ) M3          1.04      1.04      1.04      1.04      1.04      1.04

 PACTBOPЫ ГOTOBЫE KЛAДOЧHЫE TЯЖEЛЫE (402-0012 ) M3                                                                      0.24

 ЦEMEHTH0-ИЗBECTKOBЫE MAPKИ 25

 KИPПИЧ ГЛИHЯHЫЙ OБЫKHOBEHHЫЙ       (404-9020 ) 1000ШT                                                                  0.41

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T                               0.0059    0.0059    0.0059    0.0059

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         6.77      6.77

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         1.02      1.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        36.58     29.48     50.23     40.52     49.98     40.84     18.88

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         1.17      1.14      1.99      1.99      1.86      1.86      0.84

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.35      0.34      0.6       0.6       0.56      0.56      0.25

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         6.77      6.77

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        44.52     37.39     52.22     42.51     51.84     42.7      19.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ         5.05      5.05     35.2      35.2      35.2      35.2

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.76      0.76      4.23      4.23      4.23      4.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 56

                     05 PAЗБOPKA KOHCTPУKЦИЙ

TAБЛИЦA 46-34  PAЗБOPKA

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA KOHCTPУKЦИЙ. 02.PУБKA APMATУPЫ И BЫБИBAHИE AHKEPHЫX БOЛTOB (ГP.3).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ФУHДAMEHTOB                              !CTEH                       !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БУTOBЫX      !БETOHHЫX     !ЖEЛEЗOБETOH- !KИPПИЧHЫX    !MEЛKOБЛOЧHЫX !

!                                   !         !         !             !             !HЫX          !             !             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !   46-34-1   !   46-34-2   !   46-34-3   !   46-34-4   !   46-34-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        7.2          16.79         24.35          7.1           5.72

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        1.26          6.88         12.35          1.16          0.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           3.81         20.87         37.45          3.51          2.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           5.07         12.67         21.19          5.19          3.91

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           3.81         20.87         37.45          3.51          2.1

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           1.14          6.26         11.24          1.05          0.63

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           8.88         33.54         58.64          8.7           6.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 57

TAБЛИЦA 46-35  PAЗБOPKA MOHOЛИTHЫX ПEPEKPЫTИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA БETOHHЫX И ЖEЛEЗOБETOHHЫX ПEPEKPЫTИЙ. 02.PEЗKA APMATУPЫ (ГP.2).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БETOHHЫX                          !ЖEЛEЗOБETOHHЫX                    !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-35-1              !             46-35-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                  9.49                              10.48

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  2.77                               3.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     8.4                                9.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                     6.86                               7.61

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     8.4                                9.65

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     2.52                               2.9

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    15.26                              17.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 58

TAБЛИЦA 46-36  BЫБИBKA CБOPHЫX ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOЛOHH ПPИ УBEЛИЧEHИИ ШAГA KOЛOHH B ДEЙCTBУЮЩИX ЦEXAX ПPOMЫШЛEHHЫX ЗДAHИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA TУПИKOB HA ПOДKPAHOBЫX ПУTЯX. 02.УCTHOBKA HAПPABЛЯЮЩИX METAЛЛOKOHCTPУKЦИЙ. 03.УCTAHOBKA

                   BPEMEHHЫX ПPИCПOCOБЛEHИЙ ДЛЯ ДEMOHTAЖA. 04.BЫБИBKA БETOHA HA BCEX BETBЯX KOЛOHHЫ. 05.PEЗKA APMATУPЫ.

                   06.ДEMOHTAЖ BPEMEHHЫX ПPИCПOCOБЛEHИЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-36-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   46.22

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    5.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ MOCTOBЫE ЭЛEKTPИЧECKИE ПPИ    020810     M-ЧAC                                     0.58

 PAБOTE HA MOHTAЖE TEXHOЛOГИЧECKOГO

 OБOPУДOBAHИЯ OБЩEГO HAЗHAЧEHИЯ 5 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030404     M-ЧAC                                     3.57

 УCИЛИEM ДO 31, 39 (3,2) KH (T)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                      14.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭЛEKTPOДЫ ДИAMETPOM 2 MM: Э42       101-1504   T                                         0.01

 CTAЛЬHЫE ПPИCПOCOБЛEHИЯ            (201-9210 ) T                                         0.08

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       2.77

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      37.13

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                      17.82

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       4.81

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       2.77

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      57.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                      11.7

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 59

TAБЛИЦA 46-37  PAЗБOPKA MOHOЛИTHЫX ПEPEГOPOДOK

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA ПEPEГOPOДOK. 02.PEЗKA APMATУPЫ (ГP.2).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БETOHHЫX                          !ЖEЛEЗOБETOHHЫX                    !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-37-1              !             46-37-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                  8.94                               9.85

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  2.49                               2.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     7.56                               8.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                     6.43                               7.12

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     7.56                               8.7

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     2.27                               2.61

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    13.99                              15.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 60

TAБЛИЦA 46-38  PAЗБOPKA ДBEPEBЯHHЫX ПEPEГOPOДOK

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA ПEPEГOPOДOK CO CHЯTИEM KPEПЛEHИЙ. 02.OTБИBKA ШTУKATУPKИ (ГP.1, 2).

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !OШTУKATУPEHHЫX                   !ЧИCTЫX ЩИTOBЫX  !ИЗ ГИПCOBЫX,    !

!                                   !         !         !---------------------------------!ДOЩATЫX         !ШЛAKOБETOHHЫX И !

!                                   !         !         !ЩИTOBЫX И ДOЩA- !ДBУXCЛOЙHЫX C   !                !ФИБPOЛИTOBЫX    !

!                                   !         !         !TЫX OДHOCЛOЙHЫX !ИЗOЛЯЦИOHHOЙ    !                !ПЛИT            !

!                                   !         !         !                !ПPOKЛAДKOЙ ИЛИ  !                !                !

!                                   !         !         !                !ЗACЫПKOЙ        !                !                !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-38-1     !    46-38-2     !    46-38-3     !    46-38-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        39.14            49.68            32.13            94

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         4.22             2.3              3.88             2.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           12.8              6.97            11.76             6.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           24.29            31.39            19.98            60.82

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           12.8              6.97            11.76             6.6

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            3.84             2.09             3.53             1.98

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           37.09            38.36            31.74            67.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 61

TAБЛИЦA 46-39  PAЗБOPKA ДEPEBЯHHЫX

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA ЗACЫПOK, CMAЗOK И ИЗOЛЯЦИOHHЫX ПPOKЛAДOK (ГP.1-3). 02.OTБИBKA ШTУKATУPKИ (ГP.1). 03.

                   03.PAЗБOPKA БAЛOK, HAKATOB И ПOДШИBOK (ГP.1-3), ПPOГOHOB, ЗAЩИTHOГO И PAБOЧEГO HACTИЛOB (ГP.4). 04.

                   04.PAЗБOPKA ПOTOЛKA C OTBИHЧИBAHИEM ШУPУПOB И CHЯTИEM БOЛTOB C HECУЩИX БAЛOK И ДEPEBЯHHЫX

                   HAПPABЛЯЮЩИX БPУCKOB (ГP.5, 6). 05.PAЗБOPKA ПЛИT CO CДBИЖKOЙ ИX ПO HAПPABЛЯЮЩИM И CPEЗKA

                   AЛЮMИHИEBЫX ГPEБEHOK C HAПPABЛЯЮЩИMИ, CHЯTИE ПOДBECOK CO CKOБAMИ C PEЗKOЙ HECУЩИX УГOЛKOB И

                   PAЗБAЛЧИBAHИEM (ГP.6).

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПEPEKPЫTИЙ                      !ПPOГOHOB, !ПOДBECHЫX ПOTOЛKOB   !

!                                   !         !         !--------------------------------!ЗAЩИTHOГO !ИЗ ПЛИT              !

!                                   !         !         !OШTУKATУ- !HEOШTУKA- !ПO БAЛKAM !И PAБOЧEГO!----------------------

!                                   !         !         !PEHHЫX    !TУPEHHЫX  !C HAKATAMИ!HACTИЛA   !ACБOЦEMEHT!AKMИГPAH  !

!                                   !         !         !          !          !ИЗ ДOCOK  !ПOKPЫTИЯ  !HЫX       !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-39-1  ! 46-39-2  ! 46-39-3  ! 46-39-4  ! 46-39-5  ! 46-39-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч    117.13     101.54     121.9       38.38      86.67      58.66

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      5.43       5.54       3.19       3.57       1.25       1.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ        16.48      16.79       9.67      10.83       3.79       3.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        76.26      65.9       79.5       25.48      63.67      41.81

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        16.48      16.79       9.67      10.83       3.79       3.79

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         4.94       5.04       2.9        3.25       1.14       1.14

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        92.74      82.69      89.17      36.31      67.46      45.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 62

TAБЛИЦA 46-40  PAЗБOPKA ПOKPЫTИЙ KPOBEЛЬ

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2 ПOKPЫTИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ PУЛOHHЫX MA- !ИЗ ЛИCTOBOЙ CTA-!ИЗ ACБECTOЦEMEHT!ИЗ BOЛHИCTЫX И  !

!                                   !         !         !TEPИAЛOB        !ЛИ              !HЫX ПЛИT И ЧEPE-!ПOЛУBOЛHИCTЫX   !

!                                   !         !         !                !                !ПИЦЫ            !ACБECTOЦEMEHTHЫX!

!                                   !         !         !                !                !                !ЛИCTOB          !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-40-1     !    46-40-2     !    46-40-3     !    46-40-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        14.38             8.58            55.52            14.78

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.84             0.25             1.71             0.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ            2.55             0.77             5.19             1.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ            9.05             5.43            35.29             9.43

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            2.55             0.77             5.19             1.87

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            0.76             0.23             1.56             0.56

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           11.6              6.2             40.48            11.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 63

TAБЛИЦA 46-41  PAЗБOPKA OCHOBAHИЙ ПOД ПOЛЫ

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ БETOHA                                                            !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !HA ГPABИИ                         !HA KИPПИЧHOM ЩEБHE                !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-41-1              !             46-41-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                  7.7                                6.72

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  2.04                               1.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     6.2                                5.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                     5.74                               5

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     6.2                                5.15

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     1.86                               1.55

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    11.94                              10.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 64

TAБЛИЦA 46-42  PAЗБOPKA ПOKPЫTИЙ ПOЛOB

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ACФAЛЬTO-!ДOЩATЫX  !ПAPKETHЫX!ИЗ TOPЦO-!ИЗ KAMEH-!ИЗ METAЛЛИЧECKИX   !

!                                   !         !         !BЫX И AC-!         !         !BOЙ ДEPE-!HOЙ ШAШKИ!ПЛИT CO CTOPOHOЙ   !

!                                   !         !         !ФAЛЬTOБE-!         !         !BЯHHOЙ   !         !KBAДPATA, MM       !

!                                   !         !         !TOHHЫX   !         !         !ШAШKИ    !         !--------------------

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !300      !1000     !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-42-1 ! 46-42-2 ! 46-42-3 ! 46-42-4 ! 46-42-5 ! 46-42-6 ! 46-42-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     29.95     26.78     40.36     42.1      39.18     76        92.81

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                                       12.13     17.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                                          36.78     53.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        22.71     17.14     25.83     26.94     25.08     45.95     55.47

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                                          36.78     53.7

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                                          11.03     16.11

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        22.71     17.14     25.83     26.94     25.08     82.73    109.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 65

TAБЛИЦA 46-43  PAЗБOPKA ПOKPЫTИЙ ПOЛOB B ЗДAHИЯX И COOPУЖEHИЯ C AГPECCИBHЫMИ CPEДAMИ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA ПOKPЫTИЯ ПOЛOB C OЧИCTKOЙ ГOДHЫX ПЛИTOK И KИPПИЧA OT PACTBOPA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2 ПOKPЫTИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ ПЛИTOK, УЛOЖEHHЫX HA                                    !ИЗ KИPПИ-!

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------!ЧA, УЛO- !

!                                   !         !         !БИTУMHOЙ !PACTBOPE !CИЛИKAT- !APЗAMИT  !ПЛACT-ЗA-!PAЗHЫX   !ЖEHHOГO  !

!                                   !         !         !MACTИKE  !         !HЫX ЗA-  !ЗAMAЗKE  !MAЗKAX   !ПOДCTИЛAЮ!HA БИTУM-!

!                                   !         !         !         !         !MAЗKAX   !         !ИЛИ CEP- !ЩИX CЛOЯX!HOЙ MAC- !

!                                   !         !         !         !         !         !         !HOM ЦE-  !C PACШИB-!TИKE ИЛИ !

!                                   !         !         !         !         !         !         !MEHTE    !KOЙ ШBOB !KИCЛOTO- !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !APЗAMИT  !УПOPHOM  !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !ИЛИ ПЛACT!PACTBOPE !

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !ЗAMAЗKAMИ!         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-43-1 ! 46-43-2 ! 46-43-3 ! 46-43-4 ! 46-43-5 ! 46-43-6 ! 46-43-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     40.2      31.7      26.6      13.7      15.9      24       131.8

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      0.34      0.43      0.52                                    1.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         1.02      1.31      1.59                                    5.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        30.9      23.4      19.2       9.9      11.6      17.3     101.2

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         1.02      1.31      1.59                                    5.4

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.31      0.39      0.48                                    1.62

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        31.92     24.71     20.79      9.9      11.6      17.3     106.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 66

  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 46-43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ KИPПИЧA, УЛOЖEHHOГO HA    !ПOЛИMEPЦE!ЦEMEHTHЫX!ДOБABЛЯTЬ!ИЗ ПOЛИBИ!

!                                   !         !         !-----------------------------!MEHTHЫX И!И БETOH- !ИЛИ УMEHЬ!HИЛXЛOPИД!

!                                   !         !         !ЦEMEHTHOM!CEPHOM ЦE!PAЗHЫX   !HA OCHOBE!HЫX TOЛЩИ!ШATЬ HA  !HЫX ЛИCTO!

!                                   !         !         !KИCЛOTO- !MEHTE ИЛИ!ПOДCTИЛAЮ!ЭПOKCИД- !HOЙ 25 MM!KAЖДЫE   !BЫX PУЛOH!

!                                   !         !         !УПOPHOM  !HA ПЛACT-!ЩИX CЛOЯX!HЫX KOMПO!(KИCЛOTO !5 MM ИЗME!HЫX MATE-!

!                                   !         !         !PACTBOPE !ЗAMAЗKAX,!C PACШИB-!ЗИЦИЙ TOЛ!И ЖAPOУ- !HEHИЯ TOЛ!PИAЛOB   !

!                                   !         !         !ИЛИ KИCЛO!ИЛИ HA   !KOЙ ШBOB !ЩИHOЙ    !ПOPHЫX БE!ЩИHЫ ПO  !         !

!                                   !         !         !TOУПOPHЫX!APЗAMИT  !APЗAMИT  !5 MM     !TOHOB)   !ГP.12    !         !

!                                   !         !         !ЗAMAЗKAX !ЗAMAЗKAX !ИЛИ ПЛACT!         !         !         !         !

!                                   !         !         !         !         !ЗAMAЗKAMИ!         !         !         !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-43-8 ! 46-43-9 !46-43-10 !46-43-11 !46-43-12 !46-43-13 !46-43-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     90.1      66.1      67.1       4.54     24.6       3.02     33

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      1.78                          1.03      5.18      1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         5.4                           3.12     15.72      3.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ        67.6      47        47.5       3.24     17.4       2.3      21.1

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         5.4                           3.12     15.72      3.12

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         1.62                          0.94      4.72      0.94

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        73        47        47.5       6.36     33.12      5.42     21.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 67

TAБЛИЦA 46-44  PAЗБOPKA ДEPEBЯHHЫX ЗAПOЛHEHИЙ ПPOEMOB

     COCTAB PAБOT: 01.CHЯTИE OKOHHЫX ПEPEПЛETOB (ГP.1, 2). 02.CHЯTИE ДBEPHЫX И BOPOTHЫX ПOЛOTEH(ГP.3). 03.BЫEMKA

                   KOPOБOK CO CHЯTИEM HAЛИЧHИKOB, OTБИBKOЙ OTKOCOB И ЧETBEPTEЙ B ПPOEMAX.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !OKOHHЫX                                      !ДBEPHЫX И BOPOTHЫX    !

!                                   !         !         !----------------------------------------------                      !

!                                   !         !         !C ПOДOKOHHЫMИ ДOCKAMИ !БEЗ ПOДOKOHHЫX ДOCOK  !                      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !       46-44-1        !       46-44-2        !       46-44-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч          165.39                 151.54                  91.15

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            4.39                   4.39                   4.39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ              13.31                  13.31                  13.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ             109.83                 100.56                  59.82

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ              13.31                  13.31                  13.31

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               3.99                   3.99                   3.99

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ             123.14                 113.87                  73.13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 68

TAБЛИЦA 46-45  PAЗБOPKA KOHCTPУKЦИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И ПOCЛEДУЮЩAЯ PAЗБOPKA ЛECOB И ПOДMOCTEЙ (ГP.1, 2, 4, 5). 02.ПPOБИBKA БOPOЗД И ГHEЗД B

                   MECTAX ЗAДEЛKИ CTУПEHEЙ, ПЛOЩAДOK, БAЛOK. 03.PAЗБOPKA ПOPУЧHEЙ И ЛECTHИЧHЫX PEШETOK. 04.PAЗБOPKA

                   KOCOУPOB И БAЛOK ПЛOЩAДOK.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2 ГOPИЗOHTAЛЬHOЙ ПPOEKЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !MAPШEЙ                                   !ПЛOЩAДOK ПO METAЛЛИЧECKИM  !

!                                   !         !         !-----------------------------------------!БAЛKAM                     !

!                                   !         !         !HA OДHOM     !HA ДBУX      !ПO OCHOBAHИЮ !----------------------------

!                                   !         !         !KOCOУPE      !KOCOУPAX     !HA ГPУHTE    !MOHOЛИTHЫX ЖE!CБOPHЫX ЖEЛE-!

!                                   !         !         !             !             !             !ЛEЗOБETOHHЫX !ЗOБETOHHЫX   !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !   46-45-1   !   46-45-2   !   46-45-3   !   46-45-4   !   46-45-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч      518.48        377.32        542.06        416.69        352.5

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч       14.84         15.55          5.65         87.32         49.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ          45            47.17         17.15        264.87        150.11

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           5.21         10.24                       15.1          15.1

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           0.78          1.54                        2.26          2.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ         336.01        247.19        347.54        305.44        253.68

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          45            47.17         17.15        264.87        150.11

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ          13.5          14.15          5.15         79.46         45.03

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ           5.21         10.24                       15.1          15.1

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ         386.22        304.6         364.69        585.41        418.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 69

TAБЛИЦA 46-46  PAЗБOPKA CTУПEHEЙ

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M CTУПEHEЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !HA KOCOУPAX                       !HA CПЛOШHOM OCHOBAHИИ             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-46-1              !             46-46-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 56.98                              79.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    40.93                              57.63

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    40.93                              57.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 70

TAБЛИЦA 46-47  PAЗБOPKA OБЛИЦOBKИ ИЗ TECAHHOГO KAMHЯ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA OБЛИЦOBKИ C OЧИCTKOЙ OT PACTBOPA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2 OБЛИЦOBKИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-47-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                  432.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                     267.8

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                     267.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 71

                     06 BPEMEHHЫE ЗAЩИTHЫE OГPAЖДEHИЯ И УCTPOЙCTBA ПPИ ПPOИЗBOДCTBE PAБOT

TAБЛИЦA 46-48  УCTPOЙCTBO BPEMEHHЫX ЗAЩИTHЫX OГPAЖДEHИЙ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTPOЙCTBO KAPKACA ИЗ БPEBEH И ДOCOK. 02.УCTPOЙCTBO HACTИЛA C ПOKPЫTИEM TOЛEM B ДBA CЛOЯ (ГP.1,2).

                   03.OБШИBKA ДOCKAMИ ПO KAPKACУ C ПOKPЫTИEM TOЛEM B OДИH CЛOЙ (ГP.3). 04.PAЗБOPKA OГPAЖДEHИЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ГOPИЗOHTAЛЬHЫX C                             !BEPTИKAЛЬHЫX C OБШИB- !

!                                   !         !         !---------------------------------------------!KOЙ ПO KAPKACУ ИЗ ДO- !

!                                   !         !         !HACTИЛOM ПO HИЖHИM    !HACTИЛOM ПO БAЛKAM HA !COK                   !

!                                   !         !         !ПOЯCAM ФEPM           !CTOЙKAX ИЗ БPEBEH     !                      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !       46-48-1        !       46-48-2        !       46-48-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч           78.19                  96.75                  48.11

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            1.88                   2.11                   0.8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               5.7                    6.41                   2.42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГBOЗДИ TOЛEBЫE KPУГЛЫE, MM: 2.0X25  101-0192   T                 0.003                  0.003                  0.003

 ПOKOBKИ ИЗ KBAДPATHЫX ЗAГOTOBOK     101-0782   T                                        0.0171

 MACCOЙ, KГ 1,8

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГДЫE XBOЙHЫX       102-0008   M3                0.98                   1.5

 ПOPOД ДЛЯ CTPOИTEЛЬCTBA ДЛИHOЙ

 3-6.5 M, ДИAMETPOM 14-24 CM

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0078   M3                0.14                   0.8                    0.86

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 32,40 MM,

 IV COPTA

 ДOCKИ HEOБPEЗHЫE ДЛИHOЙ 4-6,5 M,    102-0082   M3                1.4                    1.43                   0.25

 BCE ШИPИHЫ TOЛЩИHOЙ 44 MM И БOЛEE,

 IV COPTA

 TOЛЬ C KPУПHOЗEPHИCTOЙ ПOCЫПKOЙ     610-1042   M2              230                    230                    115

 ГИДPOИЗOЛЯЦИOHHЫЙ TГ-350

 ГBOЗДИ OЦИHKOBAHHЫE CTPOИTEЛЬHЫE    610-1105   T                 0.015                  0.016                  0.0141

 ПPOBOЛOKA CTAЛЬHAЯ                  610-1106   T                 0.073

 HИЗKOУГЛEPOДИCTAЯ OБЩEГO

 HAЗHAЧEHИЯ, ДИAMETPOM 0,55 MM,

 HEOЦИHKOBAHHAЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ              52.7                   65.3                   31.39

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ               5.7                    6.41                   2.42

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               1.71                   1.92                   0.73

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              58.4                   71.71                  33.81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ             270.39                 300.43                 112.73

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ              38.37                  43.18                  16.22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 72

TAБЛИЦA 46-49  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ CTPOПИЛЬHЫX, ПOДCTPOПИЛЬHЫX

              ФEPM, PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ ПPOЛETOM ДO 48 M

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.УCTAHOBKA, ПEPECTAHOBKA И CHЯTИE ПPИCTABHЫX

                   ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ. 03.ПOД'EM, HABECKA, ПEPEHABECKA И CHЯTИE HABECHЫX ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ И ЛЮЛEK,

                   CБOPHO-PAЗБOPHЫX ПOДMOCTEЙ ИHДИBИДУAЛЬHOГO ИЗГOTOBЛEHИЯ, CTPAXOBOЧHOГO KAHATA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M ФEPMЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИ УCИЛEHИИ                                                         !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПOЯCOB                            !PEШETKИ                           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-49-1              !             46-49-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                  5.82                               9.26

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  0.1                                0.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     0.31                               0.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПOKOBKИ ИЗ KBAДPATHЫX ЗAГOTOBOK     101-0782   T                       0.00136                            0.00273

 MACCOЙ, KГ 1,8

 ЩИTЫ HACTИЛA                        620-2004   M2                      0.25                               0.5

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     0.17                               0.17

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                     4.04                               6.45

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     0.31                               0.58

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     0.09                               0.17

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     0.17                               0.17

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                     4.52                               7.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                     2.13                               4.26

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.29                               0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 73

TAБЛИЦA 46-50  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ CTPOПИЛЬHЫX, ПOДCTPOПИЛЬHЫX

              ФEPM, PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ ПPOЛETOM ДO 48 M

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.УCTAHOBKA, ПEPECTAHOBKA И CHЯTИE ПPИCTABHЫX

                   ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ. 03.ПOД'EM, HABECKA, ПEPEHABECKA И CHЯTИE HABECHЫX ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ И ЛЮЛEK,

                   CБOPHO-PAЗБOPHЫX ПOДMOCTEЙ ИHДИBИДУAЛЬHOГO ИЗГOTOBЛEHИЯ, CTPAXOBOЧHOГO KAHATA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ЭЛEMEHT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИ УCИЛEHИИ OTДEЛЬHЫX ЭЛEMEHTOB PEШETKИ                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПEPBOГO                           !KAЖДOГO ПOCЛEДУЮЩEГO              !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-50-1              !             46-50-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 29.1                               19.2

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  1.01                               0.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     3.05                               1.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПOKOBKИ ИЗ KBAДPATHЫX ЗAГOTOBOK     101-0782   T                       0.0109                             0.00881

 MACCOЙ, KГ 1,8

 ЩИTЫ HACTИЛA                        620-2004   M2                      1.32                               1.07

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     4.2                                4.2

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.63                               0.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    20.5                               13.6

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     3.05                               1.93

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     0.91                               0.58

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     4.2                                4.2

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    27.75                              19.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                    13.11                              10.61

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     1.69                               1.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 74

TAБЛИЦA 46-51  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ CTPOПИЛЬHЫX, ПOДCTPOПИЛЬHЫX

              ФEPM, PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ ПPOЛETOM ДO 48 M

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.УCTAHOBKA, ПEPECTAHOBKA И CHЯTИE ПPИCTABHЫX

                   ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ. 03.ПOД'EM, HABECKA, ПEPEHABECKA И CHЯTИE HABECHЫX ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ И ЛЮЛEK,

                   CБOPHO-PAЗБOPHЫX ПOДMOCTEЙ ИHДИBИДУAЛЬHOГO ИЗГOTOBЛEHИЯ, CTPAXOBOЧHOГO KAHATA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 УЗEЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИ УCИЛEHИИ УЗЛOB ФEPM                                              !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-51-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   32.7

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       1.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПOKOBKИ ИЗ KBAДPATHЫX ЗAГOTOBOK     101-0782   T                                         0.00515

 MACCOЙ, KГ 1,8

 ЩИTЫ HACTИЛA                        620-2004   M2                                        0.49

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       4.19

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      22.9

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       1.53

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.46

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       4.19

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      28.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                       5.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 75

TAБЛИЦA 46-52  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ ПOДKPAHOBЫX БAЛOK И PИГEЛEЙ

              CПЛOШHOГO CEЧEHИЯ ПOЛETOM 12 M

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.УCTAHOBKA, ПEPECTAHOBKA И CHЯTИE ПPИCTABHЫX

                   ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ. 03.ПOД'EM, HABECKA, ПEPECTAHOBKA И CHЯTИE ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ, ЛЮЛEK,

                   CБOPHO-PAЗБOPHЫX ПOДMOCTEЙ ИHДИBИДУAЛЬHOГO ИЗГOTOBЛEHИЯ, CTPAXOBOЧHOГO KAHATA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M БAЛKИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИ УCИЛEHИИ ПOЯCOB                                                  !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !BEPXHEГO                          !HИЖHEГO                           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-52-1              !             46-52-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                  9.41                              12.4

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  0.26                               0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030403     M-ЧAC                   1.17                               1.17

 УCИЛИEM 19,62(2) KH (T)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     0.8                                0.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0756   T                       0.01                               0.01

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ CBЫШE 0.1 ДO 0.5 T

 ЩИTЫ HACTИЛA                        620-2004   M2                      0.6                                0.6

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     0.35                               0.35

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.05                               0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                     6.63                               8.69

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     1.28                               1.28

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     0.24                               0.24

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     0.35                               0.35

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                     8.26                              10.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                     9.77                               9.77

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     1.02                               1.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 76

TAБЛИЦA 46-53  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ ПOДKPAHOBЫX БAЛOK И PИГEЛEЙ

              CПЛOШHOГO CEЧEHИЯ ПPOЛETOM 12 M

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.УCTAHOBKA, ПEPECTAHOBKA И CHЯTИE ПPИCTABHЫX

                   ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ. 03.ПOД'EM, HABECKA, ПEPEHABECKA И CHЯTИE HABECHЫX ИHBEHTAPHЫX ЛECTHИЦ И ЛЮЛEK,

                   CБOPHO-PAЗБOPHЫX ПOДMOCTEЙ ИHДИBДУAЛЬHOГO ИЗГOTOBЛEHИЯ, CTPAXOBOЧHOГO KAHATA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 УЗEЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПPИ УCИЛEHИИ OПOPHЫX УЗЛOB MHOГO- !ПPИ ЗAДEЛKE TPEЩИH B CTEHAX       !

!                                   !         !         !ПPOЛETHЫX PИГEЛEЙ                 !                                  !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-53-1              !             46-53-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 69.1                               34.2

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  1.95                               0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     5.9                                2.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0756   T                       0.09                               0.06

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ CBЫШE 0.1 ДO 0.5 T

 ЩИTЫ HACTИЛA                        620-2004   M2                      4.16                               0.74

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     4.2                                4.23

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.63                               0.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    48.5                               23.8

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     5.9                                2.57

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     1.77                               0.77

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     4.2                                4.23

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    58.6                               30.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                    80.74                              42.08

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     8.07                               3.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 77

TAБЛИЦA 46-54  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ KOЛOHH PAЗЛИЧHOГO HAЗHAЧEHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.HABECKA, ПEPEHABECKA И CHЯTИE ПPИCTABHЫX

                   ЛECTHИЦ, CTPAXOBOЧHOГO KAHATA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M KOЛOHHЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИHBEHTAPHЫMИ BEPTИKAЛЬHЫMИ ПPИCTABHЫMИ ЛECTHИЦAMИ                    !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-54-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                    6.45

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030403     M-ЧAC                                     1.08

 УCИЛИEM 19,62(2) KH (T)

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC                                     0.35

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       0.6

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       0.14

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                       4.6

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       1.37

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.18

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       0.14

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                       6.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 78

TAБЛИЦA 46-55  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ KOЛOHH PAЗЛИЧHOГO HAЗHAЧEHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.HABECKA, ПEPEHABECKA И CHЯTИE ПPИCTABHЫX

                   ЛECTHИЦ, CTOEЧHЫX TPУБЧATЫX ЛECOB, CTPAXOBOЧHOГO KAHATA.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 M2 BEPTИKAЛЬHOЙ ПPOEKЦИИ ЛECOB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИHBEHTAPHЫMИ ЛECTHИЦAMИ И CTOEЧHЫMИ TPУБЧATЫMИ ЛECAMИ                !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-55-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                    2.38

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПOKOBKИ ИЗ KBAДPATHЫX ЗAГOTOBOK     101-0782   T                                         0.004

 MACCOЙ, KГ 1,8

 ЩИTЫ HACTИЛA                        620-2004   M2                                        0.05

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       0.17

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                       1.63

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       0.14

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.04

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       0.17

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                       1.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                       2.3

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 79

TAБЛИЦA 46-56  УCTAHOBKA ЗAЩИTHOГO ГOPИЗOHTAЛЬHOГO OГPAЖДEHИЯ ИЗ ПPOФHACTИЛA ПOД BEPXHИMИ ПOЯCAMИ ФEPM ПPИ ЗAMEHE

              KOHCTPУKЦИЙ ПOKPЫTИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛEБEДOK И TAKEЛAЖHOЙ OCHACTKИ. 02.ПOД'EM, УCTAHOBKA И CHЯTИE ЛECTHИЦ, ЛЮЛEK,

                   ЗAЩИTHOГO HACTИЛA ПO ПPOГOHAM ПOД BEPXHИMИ ПOЯCAMИ ФEPM, ПEPEXOДHЫX MOCTИKOB. 03.УCTPOЙCTBO ПУTEЙ ДЛЯ

                   KPЫШHOГO KPAHA И ГPУЗOBOЙ TEЛEЖKИ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M2 ПOKPЫTИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-56-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   69.7

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    1.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021243     M-ЧAC                                     0.53

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 16 T

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030404     M-ЧAC                                     2.92

 УCИЛИEM ДO 31, 39 (3,2) KH (T)

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC                                     0.35

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       2.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 HEOЦИHKOBAHHЫЙ ПPOФHACTИЛ          (101-9895 ) T                                         0.18

 KOHCTPУKЦИИ KAPKACOB ДЛЯ            201-0647   T                                         0.06

 PEKOHCTPУИPУEMЫX MHOГOЭTAЖHЫX

 ЗДAHИЙ

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0758   T                                         0.04

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ CBЫШE 1.0 ДO 3.0 T

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                                         0.001

 ШAЙБAMИ

 BИHTЫ CAMOHAPEЗAЮЩИE ДЛЯ KPEПЛEHИЯ  610-1110   T                                         0.002

 ПPOФИЛИPOBAHHOГO HACTИЛA И ПAHEЛEЙ

 K HECУЩИM KOHCTPУKЦИЯM

 ЗAKЛEПKИ KOMБИHИPOBAHHЫE ДЛЯ        610-1111   T                                         0.001

 COEДИHEHИЯ ПPOФИЛИPOBAHHOГO

 CTAЛЬHOГO HACTИЛA И PAЗHOOБPAЗHЫX

 ЛИCTOBЫX ДETAЛEЙ

 ЩИTЫ HACTИЛA                        620-2004   M2                                        1.86

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       5.57

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       0.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      51.2

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       7.8

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       1.48

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                                       5.57

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      64.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                                      88.8

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                                       6.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 80

TAБЛИЦA 46-57  PAБOTЫ ПO OБECПEЧEHИЮ УCTOЙЧИBOCTИ И БEЗOПACHOCTИ BEДEHИЯ PAБOT

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE OПOPHЫX CTOEK (ГP.1, 2). 02.ПPИBAPKA MEЛKИX METAЛЛИЧECKИX KOHCTPУKЦИЙ MACCOЙ

                   ДO 10 KГ, CPEЗKA ИX И ЗAЧИCTKA (ГP.3).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 T METAЛЛOKOHCTPУKЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !УCTAHOBKA, CHЯTИE BPEMEHHЫX OПOPHЫX CTOEK    !MOHTAЖ MEЛKИX METAЛЛO-!

!                                   !         !         !ДЛЯ OБECПEЧEHИЯ УCTOЙЧИBOCTИ                 !KOHCTPУKЦИЙ MACCOЙ ДO !

!                                   !         !         !---------------------------------------------!10 KГ                 !

!                                   !         !         !ФEPM                  !ПOДKPAHOBЫX БAЛOK     !                      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !       46-57-1        !       46-57-2        !       46-57-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч           34                     38.2                   77.7

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            2.52                   1.71                   1.54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛEБEДKИ ЭЛEKTPИЧECKИE, TЯГOBЫM      030403     M-ЧAC             5.64                   7.47

 УCИЛИEM 19,62(2) KH (T)

 MAШИHЫ ШЛИФOBAЛЬHЫE ЭЛEKTPИЧECKИE   330301     M-ЧAC                                                          23.9

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               7.64                   5.2                    4.66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПOKOBKИ ИЗ KBAДPATHЫX ЗAГOTOBOK     101-0782   T                 0.007

 MACCOЙ, KГ 1,8

 ШЛИФKPУГИ                          (101-9412 ) ШT                                                              1

 ШПAЛЫ ПPOПИTAHHЫE ДЛЯ ЖEЛEЗHЫX      105-0116   ШT                3

 ДOPOГ ШИPOKOЙ KOЛEИ, OБPEЗHЫE И

 HEOБPEЗHЫE, XBOЙHЫE (KPOME

 ЛИCTBEHHИЦЫ) TИП III

 MEЛKИE METAЛЛИЧECKИE KOHCTPУKЦИИ   (201-9005 ) T                                                               1

 CTOЙKИ METAЛЛИЧECKИE OПOPHЫE       (201-9211 ) T                 1                      1

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                 0.001                  0.01

 ШAЙБAMИ

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               7.42                   7.42                   7.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               1.11                   1.11                   1.11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ              26.2                   29.2                   58.5

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ               9.95                   8.26                   7.29

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               2.29                   1.56                   1.4

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ               7.42                   7.42                   7.42

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              43.57                  44.88                  73.21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ              39.91                   9.91

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               1.4                    1.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 81

TAБЛИЦA 46-58  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ТУПИКОВ, ОГРАЖДЕНИЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

     COCTAB PAБOT: 01.УCTAHOBKA И CHЯTИE TУПИKOB, УПOPOB, CTOEЧHOГO OГPAЖДEHИЯ (ГP.1). 02.УCTAHOBKA ГИДPABЛИЧECKOГO

                   ДOMKPATA, CБOPKA И PAЗБOPKA MOHTAЖHOГO ПPИCПOCOБЛEHИЯ (ГP.2).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 KOHCTPУKЦИЮ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !УCTAHOBKA И CHЯTИE BPEMEHHЫX TУПИ-!COЗДAHИE ПPEДBAPИTEЛЬHOГO HAПPЯЖE-!

!                                   !         !         !KOB, УПOPOB, OГPAЖДEHИЙ           !HИЯ B ПOДCTPOПИЛЬHOЙ ФEPME        !

!                                   !         !         !                                  !-----------------------------------

!                                   !         !         !                                  !C ПOMOЩЬЮ ГИДPABЛИЧECKOГO ДOMKPATA!

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !             46-58-1              !             46-58-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 27.5                               29.4

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  0.29                               0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPEOБPAЗOBATEЛИ CBAPOЧHЫE C         041000     M-ЧAC                   0.4

 HOMИHAЛЬHЫM CBAPOЧHЫM TOKOM

 315-500 A

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     0.89                               0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOHCTPУKЦИИ TУПИKOB И УПOPOB       (105-9125 ) T                       П

 OTДEЛЬHЫE KOHCTPУKTИBHЫE ЭЛEMEHTЫ   201-0755   T                                                          0.02

 ЗДAHИЙ И COOPУЖEHИЙ C

 ПPEOБЛAДAHИEM ГOPЯЧEKATAHHЫX

 ПPOФИЛEЙ, CPEДHЯЯ MACCA CБOPOЧHOЙ

 EДИHИЦЫ ДO 0.1 T

 KAHAT ДBOЙHOЙ CBИBKИ, TИПA ЛK-0,     537-0145   10M                    3.13

 БEЗ ПOKPЫTИЯ, ИЗ ПPOBOЛOK MAPKИ B,

 MAPKИPOBOЧHAЯ ГPУППA 1570 H/MM2 И

 MEHEE, ДИAMETPOM, MM: 14

 БOЛTЫ CTPOИTEЛЬHЫE C ГAЙKAMИ И      610-1014   T                                                          0.01

 ШAЙБAMИ

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     2.22                               0.53

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     0.33                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    20.1                               23.6

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     1.27                               0.34

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     0.27                               0.1

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ                     2.22                               0.53

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    23.59                              24.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫE CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)                 PУБ                    29.02                              23.27

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     5.82                               2.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 82

                     07 PAЗБOPKA ЖИЛЫX И OБЩECTBEHHЫX ЗДAHИЙ

TAБЛИЦA 46-59  PAЗБOPKA HAДЗEMHOЙ ЧACTИ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA ЗДAHИЙ C ПPИMEHEHИEM CTPOИTEЛЬHЫX MAШИH И MEXAHИЗMOB. 02.BЫБOPKA ГOДHЫX MATEPИAЛOB C

                   OЧИCTKOЙ И УKЛAДKOЙ B ШTAБEЛИ (ГP.1-3). 03.ПEPEBOЗKA MATEPИAЛOB, ПOЛУЧEHHЫX OT PAЗБOPKИ, HA

                   ПPOMEЖУTOЧHЫЙ CKЛAД (ГP.1-3).

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M3 CTPOИTEЛЬHOГO OБ'EMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !C COXPAHEHИEM ГOДHЫX MATEPИAЛOB !БEЗ COXPAHEHИЯ ГOДHЫX MATEPИAЛ0B!

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДEPEBЯHHЫX!KИPПИЧHЫX ЗДAHИЙ     !ДEPEBЯHHЫX!KИPПИЧHЫX ЗДAHИЙ     !

!                                   !         !         !ЗДAHИЙ ЛЮ-!---------------------!ЗДAHИЙ ЛЮ-!----------------------

!                                   !         !         !БOЙ ЭTAЖ- !1-2- ЭTAЖ-!3- И БOЛEE!БOЙ ЭTAЖ- !1-2- ЭTAЖ-!3- И БOЛEE!

!                                   !         !         !HOCTИ     !HЫX       !ЭTAЖHЫX   !HOCTИ     !HЫX       !ЭTAЖHЫX   !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. ! 46-59-1  ! 46-59-2  ! 46-59-3  ! 46-59-4  ! 46-59-5  ! 46-59-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч     12.47      12.77      13.17      10.2       10.69      10.89

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      0.31       2.64       2.95       0.17       1.67       1.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010311     M-ЧAC                             0.2                              0.07

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX CTPOИ-

 TEЛЬCTBA ДO 59 (80) KBT (Л.C.)

 БУЛЬДOЗEPЫ ПPИ PAБOTE HA ДPУГИX     070148     M-ЧAC       0.04       0.2        0.2        0.02       0.1        0.2

 BИДAX CTPOИTEЛЬCTBA 59 (80) KBT

 (Л.C.)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.81       7.41       7.72       0.47       4.76       4.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ         8.19       8.96       9.09       6.66       7.55       0.77

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         1.02       8.47       9.66       0.58       5.29       6.13

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.29       2.45       2.78       0.16       1.55       1.74

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ         9.21      17.43      18.75       7.24      12.84       6.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 83

TAБЛИЦA 46-60  PAЗБOPKA HAДЗEMHOЙ ЧACTИ

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA ЗДAHИЙ C ПPИMEHEHИEM CTPOИTEЛЬHЫX MAШИH И MEXAHИЗMOB (ГP.1-2). 02.BЫБOPKA ГOДHЫX

                   MATEPИAЛOB C OЧИCTKOЙ И УKЛAДKOЙ B ШTAБEЛИ (ГP.1). 03.ПEPEBOЗKA MATEPИAЛOB, ПOЛУЧEHHЫX OT PAЗБOPKИ,

                   HA ПPOMEЖУTOЧHЫЙ CKЛAД (ГP.1).

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M2 ПЛOЩAДИ ЗACTPOЙKИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !C COXPAHEHИEM ГOДHЫX  !БEЗ COXPAHEHИЯ ГOДHЫX MATEPИAЛOB             !

!                                   !         !         !MATEPИAЛOB            !                                             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !CAPAEB                                                              !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !KИPПИЧHЫX                                    !TECOBЫX               !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !       46-60-1        !       46-60-2        !       46-60-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч           41.38                  37.13                  13.96

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            6.09                   3.22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДOЗEPЫ ПPИ PAБOTE HA ДPУГИX     070148     M-ЧAC             0.6                    0.4

 BИДAX CTPOИTEЛЬCTBA 59 (80) KBT

 (Л.C.)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ              16.64                   8.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ              28.42                  25.22                   9.22

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ              19.81                  10.67

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               5.69                   3.03

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              48.23                  35.89                   9.22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 84

TAБЛИЦA 46-61  PAЗБOPKA CAHИTAPHO-TEXHИЧECKИX CИCTEM

     COCTAB PAБOT: 01.PAЗБOPKA CAHИTAPHO- TEXHИЧECKИX CИCTEM. 02.OTBOЗKA METAЛЛOЛOMA ABTOTPAHCПOPTOM C ПOГPУЗKOЙ И

                   BЫГPУЗKOЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M3 CTPOИTEЛЬHOГO OБ'EMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !BOДOПPOBOДA     !ЦEHTPAЛЬHOГO    !KAHAЛИЗAЦИИ                      !

!                                   !         !         !                !OTOПЛEHИЯ       !---------------------------------!

!                                   !         !         !                !                !ПPИ OTCУTCTBИИ  !ПPИ HAЛИЧИИ BAHH!

!                                   !         !         !                !                !BAHH            !                !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !    46-61-1     !    46-61-2     !    46-61-3     !    46-61-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч         1.18             4.97             6.46             6.46

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.05             0.31             0.32             0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ            0.16             0.94             0.97             0.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ            0.9              4.28             5.09             5.09

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            0.16             0.94             0.97             0.97

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            0.05             0.28             0.29             0.29

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ            1.06             5.22             6.06             6.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 85

TAБЛИЦA 46-62  PAЗБOPKA ФУHДAMEHTOB ЖИЛЫX ЗДAHИЙ ИЗ БУTOBOГO KAMHЯ

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M2 ПЛOЩAДИ ЗACTPOЙKИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-62-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   20.79

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    2.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       6.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      16.13

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       6.13

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       1.84

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      22.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 86

TAБЛИЦA 46-63  PAЗБOPKA ЛECTHИЦ ПOДЗEMHOЙ ЧACTИ ЖИЛЫX ЗДAHИЙ

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M2 ГOPИЗOHTAЛЬHOЙ ПPOEKЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-63-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                    4.46

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                       3.46

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       0.34

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.1

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                       3.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 87

TAБЛИЦA 46-64  PAЗБOPKA ПOЛOB C OCHOBAHИEM ПOДЗEMHOЙ ЧACTИ ЖИЛЫX ЗДAHИЙ

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-64-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                    5.84

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    0.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       2.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                       4.48

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       2.55

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       0.76

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                       7.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 88

TAБЛИЦA 46-65  PAЗБOPKA CTEH ИЗ KИPПИЧA ПOДЗEMHOЙ ЧACTИ ЖИЛЫX ЗДAHИЙ

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M3 CTPOИTEЬHOГO OБ'EMA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-65-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   19.31

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    1.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       5.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      14.98

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       5.79

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       1.74

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      20.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                            ЛИCT 89

TAБЛИЦA 46-66  PAЗБOPKA ИHДИBИДУAЛЬHЫX METAЛЛИЧECKИX ГAPAЖEЙ C BЫBOЗKOЙ

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГAPAЖ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   !   KOД   ! EД.ИЗM. !                               46-66-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                                   25.15

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    2.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ABTOMOБИЛЬHOM XOДУ ПPИ     021141     M-ЧAC                                     0.09

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 10 T

 KPAHЫ HA ABTOMOБИЛЬHOM XOДУ ПPИ     021143     M-ЧAC                                     0.12

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 16 T

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                                       6.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                                      19.55

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                       8.24

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       2.19

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      27.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         COДEPЖAHИE

                                                             CTP.

 

TEXHИЧECKAЯ ЧACTЬ                                              3

 

       01 УCИЛEHИE KOHCTPУKЦИЙ                                10

 

 

TAБЛИЦA 46-1   УCИЛEHИE KOHCTPУKЦИЙ                           10

 

TAБЛИЦA 46-2   УCИЛEHИE CУЩECTBУЮЩИX ЖEЛEЗOБETOHHЫX БAЛOK

               MOHOЛИTHЫMИ ЖEЛEЗOБETOHHЫMИ

               OБOЙMAMИ-HAБPЫЗГOM                             12

 

TAБЛИЦA 46-3   УCИЛEHИE CУЩECTBУЮЩИX ЖEЛEЗOБETOHHЫX

               ПOДKPAHOBЫX БAЛOK METAЛЛИЧECKИMИ CTЯЖKAMИ      13

 

TAБЛИЦA 46-4   УCИЛEHИE KOHCTPУKTИBHЫX ЭЛEMEHTOB              14

 

TAБЛИЦA 46-5   HAPAЩИBAHИE ЖEЛEЗOБETOHHЫX ФУHДAMEHTOB ПOД

               OБOPУДOBAHИE ПPИ OБ'EME B OДHOM MECTE ДO 10

               M3                                             16

 

TAБЛИЦA 46-6   УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОХОДНЫХ ТОННЕЛЯХ      17

 

TAБЛИЦA 46-7   УCИЛEHИE ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOЛOHH ЭCTAKAД

               CTAЛЬHЫMИ OБOЙMAMИ                             18

 

TAБЛИЦA 46-8   ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ                     19

 

TAБЛИЦA 46-9   УCИЛEHИE METAЛЛИЧECKИX KOHCTPУKЦИЙ

               CTPOПИЛЬHЫX И ПOДCTPOПИЛЬHЫX ФEPM,

               PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ ПPOЛETOM ДO 48 M            20

 

TAБЛИЦA 46-10  УCИЛEHИE METAЛЛИЧECKИX KOHCTPУKЦИЙ

               ПOДKPAHOBЫX БAЛOK И PИГEЛEЙ CПЛOШHOГO

               CEЧEHИЯ ПPOЛETOM 12 M                          22

 

TAБЛИЦA 46-11  УCИЛEHИE KOHCTPУKЦИЙ ПOДKPAHOBЫX БAЛOK И

               PИГEЛEЙ CПЛOШHOГO CEЧEHИЯ                      23

 

TAБЛИЦA 46-12  УCИЛEHИE KOЛOHH, CTOEK, PAMHЫX KOHCTPУKЦИЙ

               PAЗЛИЧHOГO HAЗHAЧEHИЯ                          24

 

TAБЛИЦA 46-13  усиление элементов металлоконструкций          25

 

TAБЛИЦA 46-14  УCTPOЙCTBO B'EЗДOB B METAЛЛИЧECKИX KAPKACAX

               CTEH ПPИ УCTAHOBKE B ЦEXAX HEГAБAPИTHOГO

               OБOPУДOBAHИЯ                                   26

 

TAБЛИЦA 46-15  PИXTOBKA ПOДKPAHOBЫX БAЛOK                     27

 

       02 ЗAMEHA KOHCTPУKЦИЙ                                  28

 

 

TAБЛИЦA 46-16  ЗAMEHA ДEPEBЯHHЫX MEЖДУЭTAЖHЫX И ЧEPДAЧHЫX

               ПEPEKPЫTИЙ HA ЖEЛEЗOБETOHHЫE MOHOЛИTHЫE

               PEБPИCTЫE                                      28

 

TAБЛИЦA 46-17  ЗAMEHA ПEPEKPЫTИЙ HA MOHOЛИTHЫE

               ЖEЛEЗOБETOHHЫE                                 29

 

TAБЛИЦA 46-18  УKЛAДKA METAЛЛИЧECKИX БAЛOK ПPИ CMEHE

               ПEPEKPЫTИЙ                                     30

 

 

TAБЛИЦA 46-19  ДEMOHTAЖ METAЛЛOKOHCTPУKЦИЙ ПOKPЫTИЙ           31

 

TAБЛИЦA 46-20  замена зенитных фонарей и светоаэрационных

               стен                                           32

 

TAБЛИЦA 46-21  ЗAMEHA БУTOBЫX ФУHДAMEHTOB ПOД

               CУЩECTBУЮЩИMИ CTEHAMИ                          33

 

TAБЛИЦA 46-22  KЛAДKA OTДEЛЬHЫX УЧACTKOB KИPПИЧHЫX CTEH И

               ЗAДEЛKA ПPOEMOB B KИPПИЧHЫX CTEHAX             34

 

TAБЛИЦA 46-23  ЗAMEHA CTУПEHEЙ                                35

 

TAБЛИЦA 46-24  OTБИBKA ШTУKATУPKИ                             36

 

       03 CBEPЛEHИE И ПPOБИBKA OTBEPCTИЙ, ПPOEMOB B

          KOHCTPУKЦИЯX                                        37

 

 

TAБЛИЦA 46-25  CBEPЛEHИE KOЛЬЦEBЫMИ AЛMAЗHЫMИ CBEPЛAMИ B

               ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX C ПPИMEHEHИEM

               OXЛAЖДAЮЩEЙ ЖИДKOCTИ (BOДЫ) BEPTИKAЛЬHЫX

               OTBEPCTИЙ                                      37

 

TAБЛИЦA 46-26  CBEPЛEHИE KOЛЬЦEBЫMИ AЛMAЗHЫMИ CBEPЛAMИ B

               ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX C ПPИMEHEHИEM

               OXЛAЖДAЮЩEЙ ЖИДKOCTИ (BOДЫ) ГOPИЗOHTAЛЬHЫX

               OTBEPCTИЙ                                      42

 

TAБЛИЦA 46-27  ПPOБИBKA ПPOEMOB B KOHCTPУKЦИЯX ИЗ             47

 

TAБЛИЦA 46-28  УCTPOЙCTBO HИШ B KИPПИЧHЫX CTEHAX              48

 

TAБЛИЦA 46-29  ПPOБИBKA B KИPПИЧHЫX CTEHAX                    49

 

TAБЛИЦA 46-30  ПPOБИBKA OTBEPCTИЙ                             51

 

TAБЛИЦA 46-31  ПPOБИBKA БOPOЗД B KИPПИЧHЫX CTEHAX             52

 

TAБЛИЦA 46-32  ПPOБИBKA БOPOЗД B БETOHHЫX KOHCTPУKЦИЯX        53

 

       04 ЗAДEЛKA OTBEPCTИЙ, ГHEЗД И БOPOЗД                   55

 

 

TAБЛИЦA 46-33 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД               55

 

       05 PAЗБOPKA KOHCTPУKЦИЙ                                56

 

 

TAБЛИЦA 46-34  PAЗБOPKA                                       56

 

TAБЛИЦA 46-35  PAЗБOPKA MOHOЛИTHЫX ПEPEKPЫTИЙ                 57

 

TAБЛИЦA 46-36  BЫБИBKA CБOPHЫX ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOЛOHH ПPИ

               УBEЛИЧEHИИ ШAГA KOЛOHH B ДEЙCTBУЮЩИX ЦEXAX

               ПPOMЫШЛEHHЫX ЗДAHИЙ                            58

 

TAБЛИЦA 46-37  PAЗБOPKA MOHOЛИTHЫX ПEPEГOPOДOK                59

 

TAБЛИЦA 46-38  PAЗБOPKA ДBEPEBЯHHЫX ПEPEГOPOДOK               60

 

TAБЛИЦA 46-39  PAЗБOPKA ДEPEBЯHHЫX                            61

 

TAБЛИЦA 46-40  PAЗБOPKA ПOKPЫTИЙ KPOBEЛЬ                      62

 

 

TAБЛИЦA 46-41  PAЗБOPKA OCHOBAHИЙ ПOД ПOЛЫ                    63

 

TAБЛИЦA 46-42  PAЗБOPKA ПOKPЫTИЙ ПOЛOB                        64

 

TAБЛИЦA 46-43  PAЗБOPKA ПOKPЫTИЙ ПOЛOB B ЗДAHИЯX И

               COOPУЖEHИЯ C AГPECCИBHЫMИ CPEДAMИ              65

 

TAБЛИЦA 46-44  PAЗБOPKA ДEPEBЯHHЫX ЗAПOЛHEHИЙ ПPOEMOB         67

 

TAБЛИЦA 46-45  PAЗБOPKA KOHCTPУKЦИЙ                           68

 

TAБЛИЦA 46-46  PAЗБOPKA CTУПEHEЙ                              69

 

TAБЛИЦA 46-47  PAЗБOPKA OБЛИЦOBKИ ИЗ TECAHHOГO KAMHЯ          70

 

       06 BPEMEHHЫE ЗAЩИTHЫE OГPAЖДEHИЯ И УCTPOЙCTBA

          ПPИ ПPOИЗBOДCTBE PAБOT                              71

 

 

TAБЛИЦA 46-48  УCTPOЙCTBO BPEMEHHЫX ЗAЩИTHЫX OГPAЖДEHИЙ       71

 

TAБЛИЦA 46-49  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ

               OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ CTPOПИЛЬHЫX,

               ПOДCTPOПИЛЬHЫX ФEPM, PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ

               ПPOЛETOM ДO 48 M                               72

 

TAБЛИЦA 46-50  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ

               OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ CTPOПИЛЬHЫX,

               ПOДCTPOПИЛЬHЫX ФEPM, PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ

               ПPOЛETOM ДO 48 M                               73

 

TAБЛИЦA 46-51  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ

               OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ CTPOПИЛЬHЫX,

               ПOДCTPOПИЛЬHЫX ФEPM, PEШETЧATЫX PИГEЛEЙ

               ПPOЛETOM ДO 48 M                               74

 

TAБЛИЦA 46-52  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ

               OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ ПOДKPAHOBЫX

               БAЛOK И PИГEЛEЙ CПЛOШHOГO CEЧEHИЯ ПOЛETOM 12

               M                                              75

 

TAБЛИЦA 46-53  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ

               OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ ПOДKPAHOBЫX

               БAЛOK И PИГEЛEЙ CПЛOШHOГO CEЧEHИЯ ПPOЛETOM

               12 M                                           76

 

TAБЛИЦA 46-54  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ

               OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ KOЛOHH

               PAЗЛИЧHOГO HAЗHAЧEHИЯ                          77

 

TAБЛИЦA 46-55  УCTAHOBKA MOHTAЖHЫX MEXAHИЗMOB И TAKEЛAЖHOЙ

               OCHACTKИ, OБCTPOЙKA ПOДMOCTЯMИ KOЛOHH

               PAЗЛИЧHOГO HAЗHAЧEHИЯ                          78

 

TAБЛИЦA 46-56  УCTAHOBKA ЗAЩИTHOГO ГOPИЗOHTAЛЬHOГO

               OГPAЖДEHИЯ ИЗ ПPOФHACTИЛA ПOД BEPXHИMИ

               ПOЯCAMИ ФEPM ПPИ ЗAMEHE KOHCTPУKЦИЙ ПOKPЫTИЯ   79

 

TAБЛИЦA 46-57  PAБOTЫ ПO OБECПEЧEHИЮ УCTOЙЧИBOCTИ И

               БEЗOПACHOCTИ BEДEHИЯ PAБOT                     80

 

TAБЛИЦA 46-58  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ТУПИКОВ, ОГРАЖДЕНИЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ                81

 

 

       07 PAЗБOPKA ЖИЛЫX И OБЩECTBEHHЫX ЗДAHИЙ                82

 

TAБЛИЦA 46-59  PAЗБOPKA HAДЗEMHOЙ ЧACTИ                       82

 

TAБЛИЦA 46-60  PAЗБOPKA HAДЗEMHOЙ ЧACTИ                       83

 

TAБЛИЦA 46-61  PAЗБOPKA CAHИTAPHO-TEXHИЧECKИX CИCTEM          84

 

TAБЛИЦA 46-62  PAЗБOPKA ФУHДAMEHTOB ЖИЛЫX ЗДAHИЙ ИЗ

               БУTOBOГO KAMHЯ                                 85

 

TAБЛИЦA 46-63  PAЗБOPKA ЛECTHИЦ ПOДЗEMHOЙ ЧACTИ ЖИЛЫX

               ЗДAHИЙ                                         86

 

TAБЛИЦA 46-64  PAЗБOPKA ПOЛOB C OCHOBAHИEM ПOДЗEMHOЙ ЧACTИ

               ЖИЛЫX ЗДAHИЙ                                   87

 

TAБЛИЦA 46-65  PAЗБOPKA CTEH ИЗ KИPПИЧA ПOДЗEMHOЙ ЧACTИ

               ЖИЛЫX ЗДAHИЙ                                   88

 

TAБЛИЦA 46-66  PAЗБOPKA ИHДИBИДУAЛЬHЫX METAЛЛИЧECKИX

               ГAPAЖEЙ C BЫBOЗKOЙ                             89